Erbjudande till alla nya kunder - koden sommar2024 ger 30 % rabatt på din första bokning och gäller hela kursutbudet

Den 17 december 2023 kommer kravet på en intern visselblåsarfunktion utökas till att omfatta även privata arbetsgivare med minst 50 anställda. Det innebär att många företag som inte tidigare behövt ha en visselblåsarfunktion, måste se till att ha interna processer för att skydda för personer som rapporterar om missförhållanden på arbetsplatsen. 

Att vara en visselblåsare innebär att vara en person som rapporterar missförhållanden på arbetsplatsen. Det kan vara att personen slår larm om att mutor tagits emot i företaget. Det grundläggande är att visselblåsaren ska kunna vara anonym och känna sig trygg när han eller hon rapporterar oegentligheter.

➡ Vill du fördjupa dig? Kursen Utredning av visselblåsarärenden går igenom hur du ska agera vid interna utredningar av visselblåsarärenden och andra utredningar kopplade till regelöverträdelser, kränkande särbehandling, trakasserier eller potentiellt brottsligt agerande.

Sedan 2022 har det funnits krav på att privata arbetsgivare med minst 250 anställda samt offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda ska ha en intern visselblåsarfunktion. Nu utökas alltså kravet till att omfatta alla privata företag med över 50 anställda.

8 viktiga saker du bör veta om visselblåsarlagen

  1. Det ska finnas tydliga interna processer gällande hur anmälningar ska hanteras: rapportering som ska kunna ske både skriftligt och muntligt, uppföljning och återkoppling.
  2. Missförhållanden som rapporteras ska vara allvarliga, till exempel mutor, säkerhetsrisker, diskriminering, trakasserier, ekonomisk brottslighet.
  3. Oegentligheterna ska härröra från en person i nyckelposition i organisationen.
  4. Anställda, konsulter, aktieägare och praktikanter ska kunna använda visselblåsarsystemet och därmed skyddas från motåtgärder eller straffas för det.
  5. De personer som hanterar rapporteringssystemet och den informationen som de får ska vara oberoende.
  6. Om en visselblåsare utsätts för repressalier ska skadestånd kunna betalas ut.
  7. Kollektivavtal kan avtalas kring rutinerna gällande den interna visselblåsarfunktionen på den aktuella arbetsplatsen.
  8. Lagen grundar sig på ett EU-direktiv och liknande lagstiftning kommer att implementeras i alla EU-länder.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE