Kostnadsfritt webbinarium den 22/8 - Utmaningar som ny chef

Finansinspektionen kommer att granska årsredovisningarna för 2022 för ett urval av banker och försäkringsbolag för att se om deras hållbarhetsredovisning följer kraven i taxonomiförordningen. Detta sker för att motverka green washing, som är ett av fem prioriterade områden som FI granskar särskilt under året på grund av att det anses vara en av de största riskerna i finanssektorn just nu.

EU:s taxonomi, är ett regelverk för hållbar finansiering, klassificeringssystem som infördes av Europeiska unionen för att fastställa vilka ekonomiska aktiviteter som kan betraktas som miljömässiga och hållbara.

Motverka green washing
Syftet med taxonomin är att hjälpa investerare och företag med ett enhetligt ramverk för att lättare kunna bedöma vilka investeringar och verksamheter som är miljömässigt hållbara och bidrar till EU:s övergång till en koldioxidneutral och resurseffektiv ekonomi samt fatta beslut som främjar en hållbar utveckling. Det ska även motverka så kallad green washing. Genom att fastställa gemensamma definitioner av hållbarhet ska investeringar i större utsträckning styras mot hållbara projekt och verksamheter.

I Kommissionens delegerade förordning (EU) 2021/2178 specificeras hur företagen ska rapportera verksamheter som kan definieras som miljömässigt hållbara.

➡️ Vill du fördjupa dig? På vår Nyhetsdag i hållbarhet blir du uppdaterad på de senaste trenderna och senaste regeluppdateringarna. Du kommer även få kunskap om hur man implementerar hållbarhet i praktiken.

6 miljömål
Taxonomin omfattar sex miljömål som är kopplade till Parisavtalet och EU:s mål om klimatneutralitet till 2050:

1. Begränsning av klimatförändringar

2. Anpassning till klimatförändringar

3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser

4. Övergång till cirkulär ekonomi

5. Förebyggande och begränsning av föroreningar

6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

Miljömässigt hållbar enligt taxonomin
För att en ekonomisk verksamhet ska kvalificeras som miljömässigt hållbar enligt taxonomin, måste den uppfylla tre kriterier:

  • Bidra väsentligt till ett eller flera av sex fastställda miljömål.
  • Inte orsaka betydande skada för något av de övriga målen.
  • Uppfylla vissa minimikrav inom social hållbarhet.

Verksamheten ska även använda vissa nyckeltal och arbetsmetoder för att den ska kunna granskas.

Taxonomi-förordningen gäller framförallt börsnoterade företag och företag av allmänt intresse och dessa omfattas av CSRD-direktivet som innebär skyldighet att hållbarhetsrapportera. Kapitalförvaltare, banker och pensionsfonder omfattas också av taxonomi-förordningens krav.

Aktiviteter som bedöms vara i linje med taxonomin kan sedan marknadsföras som hållbara och kan dra nytta av olika förmåner och incitament från EU:s sida, såsom enklare tillgång till finansiering och stöd.

Taxonomin är avsedd att vara ett verktyg för att främja hållbarhetsmål och öka finanssektorns bidrag till en grön ekonomi. Den syftar till att ge investerare och företag tydliga riktlinjer och en gemensam referensram för att bedöma och rapportera om hållbarhetsprestanda.

 

Källa: https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2023/fi-granskar-banker-och-forsakringsbolags-hallbarhetsredovisning/

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE