Erbjudande till alla nya kunder - koden sommar2024 ger 30 % rabatt på din första bokning och gäller hela kursutbudet

Hög skuldsättning utgör en finansiell stabilitetsrisk menar Finansinspektionen (FI) och fastighetssektorn utgör en stor del av bankernas kreditgivning. Därför vill Finansinspektionen undersöka hur fastighetsvärderingar hos fastighetsföretag som är noterade på en reglerad marknad går till.

Fastighetssektorn har hög skuldsättning vilket gör den sårbar. Problem i fastighetssektorn kan leda till förluster för banker och andra finansiärer vilket i värsta fall kan hota den finansiella stabiliteten och Finansinspektionen följer därför utvecklingen i fastighetssektorn och menar att det finns en risk för fallande fastighetsvärden på grund av de stigande räntorna och direktavkastningskrav.

Det är viktigt att förstå hur de kommersiella fastighetsbolagen värderar sina fastighetsbestånd och under våren 2023 fick Bo Nordlund Real Estate Consulting AB (BREC) i uppdrag att analysera hur fastighetsvärderingar sker i fastighetsföretag som finns noterade på en reglerad marknad i Sverige.

Bo Nordlund gör flera intressanta iakttagelser som presenteras i en rapport till Finansinspektionen. Bland annat gör han bedömningen att revisorer möter svårigheter när det gäller att inhämta revisionsbevis och helt objektivt granska värderingarna i fastighetsbolagen.

Vikten av transparens

Bo Nordlund menar att ur ett investerarperspektiv är transparens på fastighetsmarknaden viktigt, när frågor kommer upp om fastighetsvärdering, kreditbedömningar och finansiell stabilitet.

Börsen eller Finansinspektionen skulle behöva ta fram rekommendationer gällande vilken information som ska framgå i pressreleaser för fastighetstransaktioner. Detta för att öka transparensen genom att informationen blir enhetlig, särskilt när många transaktioner sker genom bolagsförvärv.

Värderingstekniker

Bo Nordlund menar också att upplysningar som hjälper användare av finansiella rapporter att förstå värderingstekniker och indata som används vid beräkningen av verkligt värde behöver bli bättre.

Fastighetsvärderingar är förenade med osäkerhet och i finansiella rapporter anges denna osäkerhet ofta schablonmässigt, men borde istället variera med vilken typ av värderingsobjekt som värderingen avser. Det behövs även en bättre redovisning av vad värderingarna bygger på, hur osäkra de är och varför viss typ av information inte används, exempelvis fastighetsbolagens utveckling i form av aktiepriser på börsen.

Redovisningstillsyn

Finansinspektionen ser till att noterade bolag granskas gällande att regelbunden finansiell information uppfyller de krav som ställs i redovisningsregler inom ramen för redovisningstillsynen. FI är ytterst ansvarig med befogenhet att ingripa mot överträdelser och ser till att bolagen vidtar lämpliga åtgärder när en överträdelse upptäcks. FI kommer fortsätta att analysera den kommersiella fastighetssektorn med fokus på sektorns tänkbara konsekvenser för den finansiella stabiliteten.

➡ Kursen Fastighetsvärdering vid finansiell rapportering ger dig en övergripande förståelse för hur fastighetsvärdering går till samt i vilka situationer och på vilket sätt fastighetsvärdering aktualiseras i finansiell rapportering.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE