Kostnadsfritt webbinarium med Johan Eriksson den 5/6 - Förhörsstrategier

Minnet är väldigt lättpåverkat och de flesta har inte en helt korrekt minnesbild av saker de varit med om. När ett vittne har skapat en felaktig minnesbild så finns det ingen förhörsteknik i världen som kan ändra det, vilket skapar begränsningar i förhörstekniken. Men hur håller man ett bra förhör?  Johan Eriksson höll nyligen ett webbinarium i förhörsteknik och delade med sig av sina framgångstips där. Här är en kortare artikel baserad på webbinariet.

Det finns många studier som berör hur mycket ett vittne glömmer bort.  Det är ett viktigt ämne inom psykologi och rättsvetenskap. Forskningen har kastat ljus på frågor om minnespålitlighet och har haft en betydande påverkan på rättsväsendet, inklusive utvärderingen av vittnesmål. Vittnen kan ofta rekonstruera händelser baserat på fragmentariska minnesbilder och de påverkas av förutfattade meningar och tidigare erfarenheter. Detta kan leda till felaktiga minnen eller förvrängningar. Även starka känslor och stress kan påverka minnesbildningen och minnesprecisionen, och traumatiska händelser kan leda till minnesblockeringar eller fragmenterade minnen.

➡ Missa inte vårt kostnadsfria webbinarium Förhörsliknande samtal med Johan Eriksson.

Bekräftelsebias påverkar förhöret
En stor risk i ett förhör är att förhörsledaren har en bestämd teori om ett brott och endast ställer frågor som stöder den teorin. När en person har en förutfattad teori och endast uppmärksammar det som bekräftar och stöder den teorin, kallas det för en ”bekräftelsebias”. Bekräftelsebiasen innebär att en person tenderar att söka, tolka och komma ihåg information på ett sätt som bekräftar deras befintliga åsikter och förväntningar. I rättsväsendet kan denna typ av bias leda till bristande objektivitet och riskera att rättvisa processer och korrekta minnesuppgifter äventyras.

För att minska risken för bekräftelsebias är det viktigt att de som genomför förhören är medvetna om detta fenomen och strävar efter att vara objektiva. Det är viktigt att leta efter alla relevanta detaljer och perspektiv, oavsett om de stöder eller motsäger den befintliga teorin, för att få en rättvis och noggrann bild av händelserna. Detta är särskilt viktigt inom rättsväsendet för att säkerställa en rättvis rättegång och att undvika felaktiga fällande domar.

Johan Erikssons tips på hur du bäst förbereder ett förhör

En försvarsadvokat söker, tvärtemot förhörsledaren i en utredning, bekräftelse för att en viss tes är korrekt vilket gör att man istället vill hitta omständigheter som stöder tesen.

Identifieringsfasen
Försök identifiera vilken tes som föreligger och vad förhören ska syfta till. Försök identifiera vad som påstås och vad är det som ska bevisas. Det som ska bevisas är skillnaden mellan åklagarens påstående och klientens inställning. Ta reda på hur beviskraven och bevisningen ser ut.

Förberedelsefasen
Identifiera hur utredningsläget ser ut, till exempel genom att läsa förundersökningsmaterialet och se över vad som är utrett och vad som inte är utrett. Läs sedan materialet utifrån den tes du har och besök platsen för att skaffa dig en överblick över vad som kan han hänt och om du ser andra perspektiv eller infallsvinklar.

Identifiera vittnets svaga uppgifter
Förbered vilken typ av förhör du ska hålla och din plädering. Utifrån din tes kan det vara av vikt att fastställa hur tillförlitligt vittnet är. Bedömningen av ett vittnes tillförlitlighet är en viktig del av rättsväsendets process för att fastställa sanningen i en rättegång. Om vittnet ger motsägande uppgifter eller verkar osäkert kan detta påverka tillförlitligheten. Även i de fall vittnet ger motstridiga vittnesmål eller om det finns andra vittnen som ger olika versioner av händelserna. Det är viktigt att se hur vittnet har förhörts tidigare och om det ställdes ledande frågor.

Genomförandet
När du har förberett dig inför förhöret genom att granska ärendet, vittnens tidigare utsagor, bevis och juridiska frågor är det dags för genomförandet. Det är en kritisk del av rättsprocessen, och det är viktigt att det sker på ett rättvist och professionellt sätt för att säkerställa en korrekt bedömning av vittnesmål och bevis. Studier har visat att sättet som vittnen förhörs på kan påverka minnesprecisionen. Öppna frågor och icke-ledande förhörsmetoder anses generellt vara mer pålitliga för att få korrekta minnesuppgifter.

  • Var alltid vänlig och lugn. Aggressivitet gör att motparten känner sig angripen och går i försvar.
  • Ställ en fråga i taget och se till att det är du som har befälet.
  • Försök måla din tes genom dina frågor. Genom att ställa illustrativa frågor kommer de som lyssnar också kunna se bilden och föreställa sig vad som har hänt.
  • Lyssna aktivt. Håll ögonkontakt och var intresserad av svaren. Du tappar fokus och kontroll över förhöret om du tittar ner i datorn eller dina papper.
  • Håll dig neutral. Ton och attityd kan påverka vittnet och du bör inte visa vad du tycker om ett svar, risken finns att vittnet ändrar sig.
  • Upprepa aldrig ett bra svar – risken är att vittnet ändrar sig. Den enda gången du kan upprepa svaret är när du är på väg att avslöja en lögn och därefter kan lägga fram bevis på att vittnet inte är tillförlitligt.
  • Svara inte på motfrågor. Håll fokus på att få svar på frågan du ställt och låt inte vittnet manipulera dig.
  • Var inte rädd för tystnaden. Att skapa utrymme för ytterligare svar kan få vittnet säga mer än han eller hon hade tänkt.

Det är viktigt att utveckla sin kompetens inom förhörsteknik, inklusive att förstå hur minnet fungerar och hur man undviker påverkan på vittnen. Det är viktigt att förstå att förhör är komplexa och att de kräver skicklighet och träning för att utföras på ett professionellt och rättvist sätt. Att följa rättsliga riktlinjer och etiska normer är av största vikt för att säkerställa att vittnesmålen är tillförlitliga och att rättvisa processer upprätthålls.

Våra kurser inom förhörsteknik, med föreläsare som Johan Eriksson och Henrik Olsson Lilja

➡ Förhörsmetoder i brottmål
➡ Interna utredningar och förhörsliknande samtal
➡ Förhörsteknik för processande civiljurister

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE