Kostnadsfritt webbinarium den 22/8 - Utmaningar som ny chef

Fastighetsutveckling kan sträcka sig över flera år och medföra stora kostnader. Ofta dyker det upp frågor om moms- och skattehantering under projekterings- och byggfasen. Här ger skattejuristen Britta Nordström en överblick över vissa skatteeffekter och regler.

Som utgångspunkt är uthyrning och försäljning av fastigheter momsfritt. Om du som fastighetsägare skaffar mark och bygger något som antingen ska säljas eller hyras ut är huvudregeln att det är momsfritt. Detta får till följd att kostnaderna blir 25 procent högre för att du inte har avdragsrätt för momsen på dina inköp. Eftersom fastighetsprojekt handlar om stora investeringar kan avdragsrätt för moms på kostnaderna medföra stora kostnadsbesparingar. Därför är planering A och O, så att du i ett tidigt skede kan planera för att skapa momsplikt och därmed avdragsrätt för moms.

­– Momsplikt kan du skapa genom frivillig skattskyldighet till moms för uthyrning av lokaler som hyrs ut till momspliktiga företag eller till kommun, region eller statliga myndigheter. Då får du avdragsrätt för moms på byggkostnader, drift och andra kostnader hänförliga till uthyrningsverksamheten, förklarar Britta Nordström.

Tidpunkten är emellertid viktig – du får normalt sett inte gör momsavdrag förrän den momspliktiga uthyrningen påbörjats. Redan under byggstadiet kan du se till att ansöka om frivillig skattskyldighet under uppförandeskede för att tidigarelägga avdragstidpunkten. Genom att planera i tid kan du minska dina moms- och finansieringskostnader, men det gäller att göra rätt i sin momsredovisning.

– Att dra av moms felaktigt eller att inte ta ut moms på tjänster som är momspliktiga medför att Skatteverket kan ta ut en straffavgift (skattetillägg) på upp till 20 procent av det felaktigt hanterade beloppet, säger Britta Nordström.

Ett annat exempel är när du avtalar med kommunen om exploatering av mark. I dessa fall kan kommunen i stället för att ta ut en gatukostnadsersättning låta dig som fastighetsägaren anlägga och bekosta de allmänna gatorna i området som bebyggs.

– När du som fastighetsägare får fakturorna innehåller de moms men bygger man bostäder eller momsfria lokaler har du inte rätt att göra momsavdrag. Om kommunen hade anlagt gatorna och därefter tagit ut en gatukostnadsersättning från fastighetsägarna hade momsen inte blivit en kostnad för någon av parterna. Nu står du där med fakturor med moms som du inte får dra av. Under vissa förutsättningar kan momsen överföras till kommunen i samband med att de allmänna gatorna överlämnas till kommun och på så sätt inte bli en kostnad för någon av parterna, detta behöver dock ses över och regleras redan i exploateringsavtalet, säger Britta Nordström.

Kursen Skatt och moms i samband med fastighetsutvecklingsprojekt, fastighetsbildning och exploatering av mark ger dig som deltagare en överblick över de skatteeffekter samt regler som uppkommer i samband med markexploatering och fastighetsutveckling.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE