Compensation & Benefits (Comp & Ben)

Compensation & Benefits kallas ofta Comp & Ben. Compensation är ersättningar av ekonomiskt slag som exempelvis bonus, högre lön eller extra semesterdagar, medan benefits är förmåner utan ekonomisk ersättning till exempel flexibla arbetstider, möjlighet till distansarbete och att kunna träna på arbetstid.