Kostnadsfritt webbinarium den 22/8 - Utmaningar som ny chef

Tvisten gäller rätten till avhjälpande, rätten till avhjälpandeersättning och rätten till värdeminskningsavdrag.

Från AB 04:

Avhjälpande

§ 17 Entreprenören är berättigad och skyldig att avhjälpa vad som i besiktningsutlåtande antecknats utgöra fel samt fel som beställaren skriftligen underrättat om enligt § 15 i detta kapitel.

Avhjälpande skall fullgöras utan dröjsmål och senast inom två månader räknat från det att besiktningsutlåtandet eller skriftlig underrättelse om fel tillställts entreprenören, såvida inte lämplig årstid bör avvaktas. Fel som inte medför risk för skada på entreprenaden eller olägenhet av betydelse för beställaren, får avhjälpas vid annan tidpunkt som parterna kommer överens om, dock senast i samband med garantitidens utgång. Entreprenören skall utan dröjsmål skriftligen underrätta beställaren när fel avhjälpts.

Om entreprenören anser att han inte är ansvarig för ett fel, skall han skriftligen underrätta beställaren om detta. Om entreprenören inte avhjälper felet inom föreskriven tid eller skriftligen har underrättat att han inte avser att avhjälpa felet, får beställaren låta avhjälpa felet.

Om entreprenören inte ansvarar för felet har han rätt till ersättning enligt kapitel 6 §§ 1–7 och 11.

Om entreprenören ansvarar för felet sker avhjälpandet på hans bekostnad. Vid entreprenad på löpande räkning då felet avser arbete som inte har utförts sker avhjälpandet dock på beställarens bekostnad, om entreprenören inte tidigare erhållit ersättning för arbetet ifråga.

 § 18 Fel som inte i väsentlig grad påverkar entreprenadens bestånd, utseende eller möjligheten att använda den på ändamålsenligt sätt är entreprenören inte skyldig att avhjälpa, i den utsträckning detta skulle vara oskäligt med hänsyn till avhjälpandekostnader och andra omständigheter.

Vid tillämpning av föregående stycke är beställaren berättigad till avdrag på entreprenadsumman med belopp motsvarande skillnaden mellan värdet på entreprenaden i kontraktsenligt respektive felaktigt skick. Beloppet skall dock inte vara mindre än den besparing entreprenören gjort genom det felaktiga utförandet.

Entreprenadsumma: kontraktssumma med justering för tillägg och avdrag samt i förekommande fall belopp avseende indexersättning, allt exklusive mervärdesskatt.

 

”Det andra bolaget” NJA 2014 s. 960. Om beställaren har rätt till avhjälpandekostnadsersättning men inte har avhjälpt felet, vad gäller? HD i punkt 35: ”Det föreligger — en presumtion för att avhjälpande kommer att ske och för att beställaren har rätt till ersättning svarande mot en beräknad avhjälpandekostnad.”

”De ingjutna rören” NJA 2018 s. 653 p. 41 och 44: Entreprenörens avhjälpandeskyldighet omfattar påräkneliga arbeten för dels åtkomst till avhjälpande av fel, dels återställande efter åtgärdande. Det gäller även om åtkomst och återställande kräver arbete beträffande annat än entreprenörens egen prestation.

Samma dom p. 49: Avhjälpandekostnadsersättningen är inte skadestånd utan en självständig felpåföljd, för vilken entreprenören är ansvarig på strikt grund.

Är entreprenören skyldig att avhjälpa även om entreprenören med fog anser sig inte ansvara för felet? Oklart, se Ingvarson och Eickhoff i SvJT 2022 s. 830 ff.

De påpekar också att särskild besiktning enligt 7:4 kan påkallas av entreprenören för bedömning av om en avvikelse som har framträtt under garantitiden är ett fel, dvs. något som entreprenören ansvarar för. Men: Avhjälpandefristen kan vara så kort att särskild besiktning inte hinns med.

 

Tillbaka till 32 tvister om AB 04.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE