Kostnadsfritt webbinarium den 22/8 - Utmaningar som ny chef

Tvisten gäller om rätt till förlängning av kontraktstiden saknas på den grunden att underrättelse om rubbning av tidsplan eller försening av entreprenaden inte har skett.  

Från AB 04:

Underrättelse om hinder

§ 4 Part skall utan dröjsmål underrätta motparten om förhållande som parten insett eller bort inse skulle medföra rubbning av tidplan eller försening av entreprenaden. Om part underlåter att lämna motparten sådan underrättelse, får parten inte åberopa förhållandet annat än om motparten insett eller bort inse detsamma och att förhållandet inverkar på tidplanen.

Om så föreskrivits i entreprenadhandlingarna skall underrättelse enligt denna paragraf lämnas skriftligen.

 

Rubriken avser ”hinder”, inte ”försening”. Därmed uppkommer frågan om försening på grund av ÄTA-arbete eller mängdförändring (§ 2) utlöser underrättelseskyldighet. Oklart, se Willborg i JT 2018/19 s. 832-843.

Om skriftkravet, se tvist 3.

Tillbaka till 32 tvister om AB 04.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE