Välkommen till en helt ny och unik processrättslig kurs framtagen för dig som vanligtvis inte processar. Advokat Simon Arvmyren lär dig hantera enklare affärskonflikter självständigt och utan advokatstöd – även om det innebär att rättsliga åtgärder måste tillgripas.

Livesändning – kurstillfället den 22 mars kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Med affärskonflikt menas en tvist där den ena sidan framställer ett anspråk (t.ex. ett krav på betalning) som den andra sidan tycker är ogrundat och vill slippa att betala. Detta är en kurs om konflikthantering och grundläggande processrätt för icke-advokater – det är inte en kurs där en advokat tar upp kvalificerade och ovanliga processrättsliga problem för andra advokater. Kursen har två fokus: Först behandlas själva hanteringen av en affärskonflikt från början till slut – strategi, vanliga misstag och fällor, förhandlingsteknik, tvistlösningsalternativ, tips vid författande av kravbrev och bestridandebrev samt förlikningsavtal. Därefter följer ett avsnitt om processmetod som behandlar grundläggande processrätt och processteknik.

Behovet av kursen har uppstått p.g.a. en utvecklig där kostnaden för advokatstöd har blivit allt högre samtidigt som regelverket avseende ersättning för rättegångskostnader framstår som omodernt för mindre affärskonflikter. Vi rör oss i en riktning där det inte längre är meningsfullt att anlita externt professionellt ombud för en tvist om det omstridda beloppet uppgår till några hundratusen kronor (ibland även högre belopp). Det potentiella positiva utfallet äts snabbt upp av kostnaden för ombudet och det kan ifrågasättas om leder till ett snabbare och bättre resultat. Istället finns det en risk att ombudet blir del av problemet genom det förlikningshinder som uppstår p.g.a. kostnaden (den s.k. sunk cost-fällan).

Ett mål med kursen är att deltagaren ska kunna hantera enklare affärskonflikter självständigt och utan advokatstöd – även om det innebär att rättsliga åtgärder måste tillgripas.

Som deltagare får du kunskap om bl.a. följande frågeställningar:

 • Enligt vilka linjer brukar den gängse affärskonflikten (ett krav, ett anspråk) utvecklas och hur kan jag lägga upp min strategi för att vara konsekvent genom hela hanteringen?
 • Vad är egentligen en optimal hantering av en affärskonflikt och hur påverkas beslutsfattandet av parternas relation och den juridiska risken?
 • Varför är det viktigt att vara medveten om olika cognitive bias och lite annan beteendepsykologi när du hanterar en affärskonflikt?
 • Vilka typiska förlikningshinder finns och hur övervinner du dem?
 • Vilka ”röda lampor” ska du var uppmärksam på för att undvika att ta dig vatten över huvudet?
 • Hur ska du tänka vid författande av ett kravbrev eller ett brev där kravet bestrids samt vid andra kontakter med motparten?
 • Vilka fundamentala bitar av processrätten måste jag förstå för att kunna processa i domstol som icke-professionellt ombud?
 • Hur driver du framgångsrikt en enkel affärstvist i domstol som icke-professionellt ombud?

Målgrupp:

Kursen riktar sig till jurister som inte är advokater och som vanligtvis inte processar men som är intresserade av att självständigt kunna driva enklare processer. Exempelvis du som är bolagsjurist, försäkringsjurist, bankjurist, jurist inom inkasso, kommunjurist, verksjurist, m.fl.. Kursen kan också passa personer som inte är jurister men som inom ramen för sina arbetsuppgifter ansvarar för kravhantering och annat kvalificerat arbete som inbegriper affärskonflikter. Exempelvis du som är VD på mindre bolag, CFO, skadereglerare, upphandlingsansvarig, kvalificerad administratör, konsult, m.fl.

Kursen riktar sig inte till jurister anställda på advokatbyrå eller till personer som på mer löpande basis processar i domstol.

Syfte med utbildningen:

Deltagaren ska efter kursen kunna hantera enklare affärskonflikter självständigt och utan advokatstöd – även om det innebär att rättsliga åtgärder måste tillgripas.

Förkunskaper/nivå:

Lämpliga förkunskaper är juristexamen eller erfarenhet från kvalificerat arbete med kravhantering och förhandlingar. Kursen har en grundläggande nivå inom de aktuella rättsområdena.

Övrigt: 

Som deltagare får du med dig ett genomarbetat material som du har nytta av vid hanteringen av en affärskonflikt. Materialet innehåller bl.a. praktiska guider för att underlätta ditt beslutsfattande, exempel från verkliga fall på hur man kan uttrycka sig samt de regelverk som behandlas under kursen.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I
  Affärskonflikten – uppkomst, gängse utvecklings-linjer och gemensamma mönster.

 • 10.15 – 12.00

  Pass II
  Strategi, inventering av intressen och optimal hantering beroende på parternas relation och den juri-diska risken. Konkreta tips vid författande av brev och andra kontakter med motparten.

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III
  Möjliga rättsliga åtgärder, grundläggande processrätt och rollen som ombud i domstol.

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV
  Processteknik – praktiska tips och tricks.

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.