Förhandsavtal, ett avtal om att i framtiden upplåta en lägenhet med bostadsrätt, är bindande och kan tecknas med framtida bostadsrättshavare långt före det att produktionen av föreningens hus påbörjats. Med de senaste årens osäkerhet på bostadsmarknaden har bestämmelsernas faktiska innebörd och betydelse ställts på sin spets då allt fler köpare har börjat ifrågasätta bundenheten av ingångna förhandsavtal.

Bostadsrätt är nyttjanderätt till viss lägenhet som upplåts för obegränsad tid. I bostadsrättslagen finns möjlighet för bostadsrättsföreningar att ingå förhandsavtal. Syftet med förhandsavtal är främst att göra det möjligt för de blivande bostadsrättshavarna att påverka utformningen av den egna lägenheten. Reglerna om förhandsavtal har funnits i bostadsrättslagen sedan 1991.

Frågor om formkrav, ogiltighet, frånträde och förhandstecknares skyldighet att ingå upplåtelseavtal till följd av förhandsavtal är flitigt diskuterade bland förhandsavtalets parter, mäklare och jurister. De olika uppfattningarna kring avtalsbundenheten och vid vilken tidpunkt som upplåtelse kan ske har gett upphov till ett betydande antal tvister mellan förhandstecknare och bostadsrättsföreningar. Tvisterna rör stora ekonomiska värden, dels för förhandstecknare som riskerar att drabbas av stora skadeståndsanspråk, dels för bostadsrättsföreningarna vars fortlevnad är beroende av att ingångna förhandsavtal hålls och resulterar i upplåtelser.

Kursens första del behandlar bostadsrätten som rättsfigur och en jämförelse mellan bostadsrätt i förhållande till andra typer av nyttjanderätter – viktiga utgångspunkter för att belysa kursens övriga frågeställningar. Kursen går igenom förhandsavtalets funktion, formkrav och giltighet. Frågorna om bundenhet och under vilka förutsättningar förhandstecknare kan frånträda förhandsavtal utgör en central del av undervisningen. Vidare behandlar kursen upplåtelseavtalet och under vilka förutsättningar upplåtelse kan ske. Lagstiftningens luckor och obesvarade frågor diskuteras tillsammans med praxis.

Kursen leds av advokaterna Tomas Underskog och Michelle Hesselbrandt, Advokatfirman Åberg & Co, som är specialiserade bl.a. inom bostadsrättsfrågor och som de senaste åren har arbetat intensivt med förhandsavtal och upplåtelseavtal, såväl inom ramen för undervisning som i faktiska tvister.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Bostadsrätten som institut – jämförelse med andra nyttjanderätter
 • Förhandsavtalets funktion, formkrav och utformning
 • Förvärvsprocessen: från förhandsavtal till upplåtelse
 • Ogiltighet och frånträde av förhandsavtal
 • Aktuell praxis

Målgrupp:

Kursen riktar sig till advokater, jurister och andra som arbetar med bostadsrättsfrågor.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I: Introduktion. Bostadsrätt som rättsfigur – reglerna i BRL och en jämförelse med andra typer av nyttjanderätter.

 • 10.15 – 12.00

  Pass II: Förhandsavtalets och upplåtelseavtalets funktion och innebörd. Förvärvsprocessen.

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III: Ogiltighet och frånträde av förhandsavtal. Förutsättningar för upplåtelse.

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV: Aktuella rättsfall och rättsutveckling

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.