Välkommen till vår årliga nyhetsdag som behandlar den viktiga juridiken som berör dig som är verksam inom byggbranschen och entreprenadsektorn. Du får en genomgång av reglerna utifrån ett praktiskt perspektiv, information om nyheter och ett fokus på särskilt aktuella frågor.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,47 av 5,0 ⭐


Peter Thors och Erik Wassén redogör för aktuella nyheter inom bygg- och entreprenadbranschen. Innehållet i kursen kommer att uppdateras med aktuella frågor och beakta den senaste utvecklingen i rättspraxis. Nyhetsdagen är uppdelad i två delar där ena delen handlar om nyheter inom offentlig upphandling och den andra delen handlar om nyheter inom entreprenadjuridik.

Under Bygg- och entreprenaddagen 2023 behandlas bl.a. följande

Upphandling:

 • de nya reglerna om direktupphandling som började gälla 1 februari 2022 som förenklar förfarandet för direktupphandling och ger de upphandlande myndigheterna större möjligheter att genomföra direktupphandlingar.
 • de nya reglerna om överprövning som började gälla den 1 juli 2022 som bland annat ställer högre krav i domstolsprocessen på den som begär överprövning av en upphandling.
 • aktuell rättspraxis gällande offentlig upphandling, främst praxis från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), Högsta domstolen (HD) och EU-domstolen.
 • dom från HD avseende ensamrätt i offentligt upphandlade ramavtal och domar från HFD avseende takvolym/takvärde.
 • nyare praxis angående prissättning av anbud, till exempel en ny dom från HFD angående s.k. golvpriser och ett avgörande från kammarrätt angående negativ prissättning.
 • avgörande från HFD avseende användandet av lottning för att begränsa antalet anbudsgivare i en selektiv upphandling.

Entreprenad:

 • Nya rättsfall från Högsta domstolen och hovrätterna
 • Revideringsarbetet av AB 04 och ABT 06
 • Nytt motiv för AMA AF
 • Kostnadsreglering på grund av prisförändringar

Klicka på visa kursprogram för att se ett mer detaljerat upplägg för kursdagen.

Observera att genomgången av rättspraxis kan komma att påverkas i det fall att nya relevanta rättsfall inkommer närmre inpå kursdatumet.

Målgrupp

Bygg- och entreprenaddagen är en bred temadag som passar dig som exempelvis är beställare, entreprenör, konsult, bygg- eller projektledare, inköpare eller besiktningsman. Dagen passar även övriga som arbetar med upphandling och genomförande av anläggningsentreprenader och jurister med inriktning mot entreprenadjuridik.

Kursmaterial

Specifikt för kursen framtagen digital kursdokumentation ingår i kursavgiften.

Den ordning i vilka de olika punkterna i respektive pass behandlas kan komma att ändras.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I – Erik Wassén

 1. Nyare rättsfall från Högsta domstolen och hovrätterna.

Under passet tas bland annat frågan om när standardavtal blir handelsbruk (NJA 2022 s 774 ”Speditörpanten”), jämkning av avtalade begränsningar av ansvar (NJA 2022 s. 354 ”Skatterådgivares ansvarsbegränsning”), skadestånd för entreprenör på grund av skador på grannfastighet (NJA 2022 s 303 ”Borrningen i Kumla”), ansvar för skador på annat än entreprenaden (Svea hovrätts dom den 30 november 2022 i mål nr T 795-21), utformningen av krav på skadestånd (Göta hovrätts mål den 23 maj 2022 i mål nr T 4319-21), skadeståndsansvar vid avsteg från MER (Hovrättens över Skåne och Blekinge dom den 26 oktober 2022 i mål nr T 4100-21).

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II – Erik Wassén

 1. Fortsättning av nyare rättsfall från Högsta domstolen och hovrätterna samt
 2. Revideringsarbetet av AB 05 och ABT 06
 3. Nytt motiv AMA AF
 4. Kostnadsreglering på grund av prisförändringar

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III – Peter Thors

 • De nya reglerna om direktupphandling som började gälla 1 februari 2022 som förenklar förfarandet för direktupphandling och ger de upphandlande myndigheterna större möjligheter att genomföra direktupphandlingar.
 • De nya reglerna om överprövning som började gälla den 1 juli 2022 som bland annat ställer högre krav i domstolsprocessen på den som begär överprövning av en upphandling.
 • Aktuell rättspraxis gällande offentlig upphandling, främst praxis från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD), Högsta domstolen (HD) och EU-domstolen.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV – Peter Thors

 • Dom från HD avseende ensamrätt i offentligt upphandlade ramavtal och domar från HFD avseende takvolym/takvärde.
 • Nyare praxis angående prissättning av anbud, till exempel en ny dom från HFD angående s.k. golvpriser och ett avgörande från kammarrätt angående negativ prissättning.
 • Avgörande från HFD avseende användandet av lottning för att begränsa antalet anbudsgivare i en selektiv upphandling.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 24 april kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta på kursen.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Erik Wassén
Advokat och delägare
Läs mer
presentation-board 3
 Image of
Peter Thors
Advokat och delägare
Läs mer