Den här kursen ger dig som deltagare en bred förståelse för vad som gäller vid tullhantering. Vi kommer att beröra många olika områden som sammantaget ger en översiktlig förståelse för tullhantering vid import och export. I den globala ekonomi som vi befinner oss i ser man en ökad internationell handel.

Livesändning – Kurstillfället den 15 februari kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Regelverket är komplext och i ständig förändring. Kursen ger dig kunskap om en effektivare tullhantering och därmed hur du kan bidra till att sänka företagets kostnader. En konsekvent och korrekt tullhantering innebär nämligen ofta besparingar.  Du kommer att få en förståelse för olika tullförfaranden som kan vara tillämpliga beroende på syftet med import eller export och vem som bär ansvaret för de uppgifter som deklareras i en tulldeklaration. Du kommer att lära dig om hur du genom egenkontroll kan uppmärksamma eventuella felaktigheter samt vilka åtgärder som du bör vidta för att inte få tulltillägg.

Varukoden utgör en viktig del vid både import och export. Under kursen redogör vi dels för grunderna för varuklassificering samt hur man i Tulltaxan utläser villkor som är kopplade till varukoden. Tullvärdet utgör grund för den tull som ska betalas vid import. Du får lära dig hur tullvärdet fastställs och vilka kostnader som ska ingå i detta värde.

Ursprungsregler handlar om möjligheten att yrka på tullfrihet eller en lägre tullsats vid import av varor som omfattas av frihandelsavtal. Du får bl a lära dig mer om EU:s olika frihandelsavtal och de villkor som gäller för att kunna yrka på förmånstull för en viss vara.

Den som bedriver en import- och exportverksamhet bör ha vissa interna rutiner för att säkerställa regelefterlevnad dvs compliance och vara förberedd inför en eventuell tullrevision. Vi resonerar kring nivå av rutiner för  egenkontroll/uppföljning som bör finnas på plats. Vidare redogör vi för hur du i efterhand kan rätta felaktiga uppgifter och även om hur du kan överklaga ett beslut fattat av Tullverket. Du får också lära dig vilka konsekvenser som kan uppkomma i de fall Tullverket i samband med en efterkontroll uppmärksammar att fel uppgifter deklarerats i en tulldeklaration.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Allmänt om tull och de regelverk som tillämpas inom tullområdet
 • Tullproceduren – för att kunna välja rätt förfarande vid import och export
 • Varuklassificering – förståelse för metodik samt varukodens betydelse
 • Tullvärde – förstå hur tullvärdet fastställs och vilka kostnader som ska ingå i detta
 • Ursprungsregler som ger förmånsbehandling vid import till EU
 • Ursprungsregler vid export från EU
 • Regler för rättelse prövning av uppgift i tulldeklaration
 • Regler för tulltillägg
 • Egenkontroll och uppföljning

Målgrupp:

Skatterådgivare, alla som hanterar import och export och tullfrågor, rådgivare inom skatt och juridik, ekonomichefer, ekonomer, jurister och revisorer, redovisningskonsulter.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Allmänt om internationell handel
  Tullproceduren

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Tullproceduren forts.

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Varuklassificering, tullvärde och ursprung

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Egenkontroll, omprövning och tulltillägg

 • 16.00-

  Kursen avslutas.