Många tvister handlar om försäkringsersättning. Grunden för talan varierar. Avtalet kan avse företagsförsäkring eller konsumentförsäkring. Det kan röra sig om skadeförsäkring eller personförsäkring.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,92 av 5,0 ⭐


Den här kursen är helt inriktad på tvister om försäkringsersättning. Vi analyserar och konkretiserar hur ombudet praktiskt bör gå till väga när talan ska läggas upp. Men vissa speciella områden (t.ex. trafikförsäkring, patientförsäkring, läkemedelsförsäkring, återförsäkring och kollektiv försäkring) faller utanför ramen för kursen.

Ofta rör tvisterna skadeförsäkring, dvs. försäkring mot ekonomisk förlust genom sakskada eller ren förmögenhetsskada (inklusive ansvarsförsäkring). Skadeförsäkring behandlas i 2-9 kap. FAL. Här ligger kursens tyngdpunkt.

Vi fokuserar på de rättsregler och principer som tvisterna normalt handlar om. Frågan om försäkringsfall föreligger och frågan om en undantagsklausul i försäkringsavtalet är tillämplig, får stor uppmärksamhet. Detsamma gäller skadeberäkningen. Bevisbörda och beviskrav diskuteras.

Efter kursen ska deltagarna med större säkerhet kunna nå framgång med en talan om försäkringsersättning (alternativt med försvar mot en sådan talan).

Vi uppmärksammar relevanta rättsfall och säkerställer att deltagarna blir uppdaterade på den senaste rättsutvecklingen inom området.

Som deltagare får du kunskap om

 • Vilka försäkringsfall som kan göras gällande
 • Hur du bevisar att ett sådant försäkringsfall föreligger
 • Vilka undantagsklausuler som ofta är aktuella
 • Vad som krävs för att etablera att en sådan undantagsklausul är tillämplig
 • Hur olika skador beräknas och presenteras
 • Kopplingen mellan försäkringsrätt och skadeståndsrätt
 • Rättegångskostnadsfrågor

Klicka på ”Visa kursprogram” nedan för att se kursens innehåll i detalj.

Målgrupp

Ombud som processar i tvister som rör försäkringsersättning och skiljemän i sådana tvister. Jurister och skadereglerare i försäkringsbolag som vill kunna bättre bedöma utgången av en tvist.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

 1. Övergripande om de försäkringar som regleras i FAL. De olika försäkringarna. Tvingande och dispositiva regler. Parternas förpliktelser och kontraktsbrott. Olika typer av försäkringsvillkor.   
 2. Försäkringsavtalet. Försäkringstiden. Omfattningsvillkor och undantagsvillkor. Intresseprincipen. Tolkning och jämkning av försäkringsavtal.
 3. Föreligger försäkringsfall? Täckningsprinciperna: orsaks-, inträffande-, upptäckts- och claims made-principen. Bevisbörda och beviskrav för försäkringsfallet.
 4. De försäkringsrättsliga biförpliktelserna. Biförpliktelser relaterade till försäkringsfallet. Biförpliktelser efter försäkringsfallet. Dolda handlingsklausuler. Påföljder vid brott mot förpliktelserna. Bevisbörda och beviskrav för brott mot förpliktelserna.
 5. Kopplingen mellan försäkringsrätt och skadeståndsrätt. Skadeståndsrätten påverkas av försäkring och möjligheten till försäkring.
 6. Beräkningen av ersättningen vid skadeförsäkring. Egendomsförsäkring: Återanskaffningspriset/reparationskostnaden jämte avdrag och tillägg. Ansvarsförsäkring: Skadeståndsregler. Under- och dubbelförsäkring. Räddningskostnader.   
 7. Preklusion och preskription. Frister för anmälan av försäkringsfall och ersättningsanspråk. Föreläggande om frist att väcka talan. Frist att väcka talan utan föreläggande. Preklusion och preskription av direktkrav.  
 8. Fullgörelsetalan. Fastställelsetalan. Mellandom. Rättegångskostnader.
 9. Bevisföring. Särskilt om sakkunniga vittnen (experter). Skedet före huvudförhandlingen/slutförhandlingen. Under huvudförhandlingen/slutförhandlingen. ”Hottubbing”.
 10. Förutsättningar för direktkrav. Kravets innehåll. Insolvensrisk. Informationsplikt.
 11. Försäkringsrätten i HD:s praxis.

Rättsfall om

 • Intresseprincipen
 • Tolkning och utfyllnad av försäkringsvillkor
 • Jämkning av försäkringsvillkor
 • Bevisbörda och beviskrav
 • Försäkringstiden
 • Beräkningen av ersättningen, dubbelförsäkring
 • Kontraktsbrott
 • Preskription och preklusion
 • Direktkrav

Försäkringsförmedling

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Forts. enligt ovan

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Forts. enligt ovan

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Forts. enligt ovan

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

T.o.m. 05 Jul 2024

On Demand
T.o.m. 05 Jul 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Jessika van der Sluijs
Professor
Läs mer
presentation-board 4
 Image of
Magnus Widebeck
Dispaschör
Läs mer