Välkommen till denna nya och högaktuella kurs som hjälper dig med personalansvar, som exempelvis HR-chef, att lägga grunden för en god krishantering på arbetsplatsen och därmed ökad trygghet och minimering av negativa konsekvenser för personal och verksamhet om krisen inträffar.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,78 av 5,0 ⭐


Definitionen på kris inom psykologin är det tillstånd man hamnar i när situationen är sådan att ens tidigare kunskaper och erfarenheter inte räcker för att hantera situationen. Detta innebär att det som en person upplever som hanterbart kan för en annan person utlösa en kris. Definitionen går också att tillämpa på en hel organisation, vilket innebär att när kunskap och erfarenhet saknas för att hantera en uppkommen situation som påverkar en verksamhet kan hela organisationen hamna i kris.


”Kursledaren får utbildningen att kännas interaktiv genom sin levande engagerade och kunniga föreläsning. Oerhört bra kursledare.”

Cajsa, kursdeltagare oktober 2023


Kriser kan alltså utlösas av både större och mindre händelser, exempelvis:

 • Allvarlig sjukdom hos nyckelperson eller dennes anhöriga
 • Oväntade dödsfall, till exempel till följd av sjukdom eller självmord
 • Hot och våld, till exempel rån, överfall, våldtäkt, stalking, förtäckta eller uttalade hot
 • Olyckor, bland annat arbetsplatsolyckor, trafikolyckor, bränder, med flera
 • Oegentligheter, till exempel förskingringsbrott, barnpornografibrott, stölder, med mera
 • Trakasserier, mobbing och allvarliga konflikter
 • Förtroende- eller varumärkeskriser, exempelvis medialt uppmärksammade händelser
 • Organisationsförändringar, till exempel uppsägningar och större nerdragningar eller omorganisationer
 • Psykiatrisk problematik, exempelvis medarbetare som suicidhotar eller som är psykotisk

I AFS 1999:7, Första hjälpen och krisstöd, anges att på varje arbetsställe ska finnas den beredskap för första hjälpen och krisstöd som krävs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker. Chefer och arbetsledande personal ska även ha de kunskaper som krävs om krisstöd för att kunna organisera detta på ett lämpligt sätt. Denna kurs syftar till att säkerställa detta och behandlar de krav som ställs på arbetsgivare när det kommer till beredskap för krisstöd samt hur en sådan beredskap kan byggas upp, stärkas och vidmakthållas i en organisation.

Vidare ges en översikt över hur människors reaktioner kan gestalta sig både före, under och efter en allvarlig händelse samt vilka faktorer som påverkar såväl återhämtning som risk för traumatisering. Mot bakgrund av dessa faktorer beskrivs vad som är bästa tillgängliga kunskap idag när det gäller krisstödsinsatser. Behovet av att följa upp tidiga insatser, göra bedömningar av vilka som har återhämtat sig och vilka som eventuellt behöver hänvisas till professionell hjälp i någon form kommer också att behandlas.

Något som blivit alltmer aktuellt på senare år, och som även professionella upplever är svårt, är stöd till personer som utsätts för stalking eller andra former av pågående hot, varför även detta berörs. Andra typer av mer ovanliga händelser som ställer särskilda krav är stora händelser och långdragna kriser. Även sådana situationer och de särskilda krav som de medför kommer att beröras.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Lagstiftning och principer för att bygga upp krisberedskap i en organisation, inklusive modell för enkel krisövning
 • Människors krisreaktioner och vad som påverkar dessa
 • Tidigt bemötande av krisdrabbade
 • Särskilda aspekter kring stora händelser, pågående hot och långdragna kriser
 • När någon behöver hänvisas till professionell hjälp och vad sådan hjälp innebär

Syfte med utbildningen:

Att skapa en förståelse för hur de krav som ställs på arbetsgivare i AFS 1999:7 ska tolkas och hur de kan omsättas i praktiken.

Att skapa en förståelse för hur människor kan reagera på allvarliga händelser, vilka faktorer som påverkar dessa reaktioner och hur kunskap om detta tillämpas i krishanteringen.

Att skapa en förståelse för till vad, när och på vilket sätt psykologer och andra professionella bäst används i krishantering.

Efter genomgången kurs kommer du:

 • Känna till:
  • Relevant lagstiftning: AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd
  • Principerna för ansvars- och uppgiftsfördelning vid krishantering i en organisation
  • Principerna för krisledning och för prioritering av insatser
 • Förstå:
  • Människors olika reaktioner under och efter allvarliga händelser
  • Vad som kan bidra till att förvärra respektive mildra krisreaktioner
  • Syften med avlastande samtal och andra krisinterventioner
  • Principerna för psykologisk traumabehandling
 • Kunna:
  • Genomföra en krisövning i ”table-top”-format
  • Bemöta och ta hand om drabbade enligt principerna för psykologisk första hjälp
  • Avgöra när en drabbad person bör hänvisas till professionell bedömning

Målet är att förmedla så mycket kunskap inom områdena krishantering och krisstöd att en krisdrabbad organisation initialt efter en allvarlig händelse ska kunna hantera krisen med egna resurser. Det finns flera vinster med detta: all forskning och erfarenhet visar att tidigt insatt extern hjälp från professionella sällan är nödvändig, och oftast inte efterfrågas eller uppskattas av de drabbade. När personer inom den egna organisationen står för det initiala stödet tenderar detta att stärka de drabbades lojalitet med organisationen. När organisationen själv i större utsträckning kan hantera en kris innebär det ett lärande för organisationen och det är också mer kostnadseffektivt då externt stöd från professionella innebär en merkostnad.

Målgrupp:

Kursen riktar sig till HR och chefer.

Övrigt:

För den som vill fördjupa sig i kursens ämne rekommenderas boken ”Krishantering i arbetslivet” av Magnus Brolin, Per Calleberg och Mikael Westrell som givits ut i tredje upplagan av Studentlitteratur 2022.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Krisberedskap i en organisation.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Krisreaktioner och faktorer som påverkar dessa.

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Tidiga insatser för drabbade.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Senare insatser, uppföljning, bedömning och hänvisning till professionell hjälp samt stora händelser, pågående hot och långdragna kriser.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Per Calleberg
Leg. psykolog
Läs mer