Denna fördjupningskurs under ledning Fredrik Warnquist och Ulf Jensen är inriktad på den lämplighetsbedömning som alltid ska göras vid fastighetsbildning.

I flera hundra år har lantmätarna haft förtroende att bedöma om fastigheter är lämpliga. För den som ska köpa eller exploatera fastigheter och då behöver ändra dem är det viktigt att kunna förutse hur Lantmäterimyndigheten kommer att ställa sig till planerna.

Reglerna om lämpliga fastigheter finns i fastighetsbildningslagens (FBL) 3 kap och de omfattar såväl själva fastighetens utformning så som fastigheterna i relation till planer enligt PBL och miljö i MB.

Här är några exempel på när lantmätarens lämplighetsbedömning kommer att vara viktig:

 1. En fastighetsägare vill stycka av fyra bostadstomter på mark utanför detaljplan
 2. En stor bostadstomt ska delas upp i två, men det är inte självklart hur anslutningarna till gatan ska se ut
 3. En jordbruksfastighet styckas av för att bilda en hästgård
 4. En målfastighet ska styckas av inför en planerad fastighetsreglering

Målgrupp:

Affärsansvariga på bygg- och fastighetsbolag, mark- och exploateringsansvariga på kommuner, lantmätare och fastighetsmäklare samt advokater och jurister.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I
  •Lantmäterimyndigheten
  •Fastighetsbildningsmonopolet
  •Dispositiva och indispositiva villkor
  •Ansökan och service
  •Vem övervakar LM?
  •Överklagande

 • 10.15 – 12.00

  Pass II
  • Fastighetsbildning
  • Lämplighet
  o Ändamål
  o Storlek
  o Skiften
  o Vägar
  o Bryggor
  o Vatten och avlopp

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III
  • Aktualitet
  • Varaktighet
  • Fastighetsreglering
  • Klyvning
  • Olämplig bebyggelse och planpåverkan

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV
  • Jordbruk och skogsbruk
  • Förbättring
  • Servitut
  • Gemensamhetsanläggningar
  • Lämplighetsbedömning vid tvångsförrättningar

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.