Den här kursen syftar till att bland annat ge dig ökad kunskap om rättsmedicinska bedömningar, utlåtanden samt dokumentation och tolkning av undersökningsfynd. Stort fokus ligger vid att klargöra skillnaden mellan klinisk och rättsmedicinsk diagnostik och vilken betydelse medicinska bedömningar har i en juridisk kontext.

Livesändning – kurstillfället den 30 mars kommer även att livesändas. Du behöver således inte befinna dig i Stockholm för att vara med på kursen. Inspelningen kommer att vara tillgänglig i en vecka efter inspelningsdagen. Läs mer här!

Kursdagen inleds med en genomgång av de principer som gäller för dokumentation och tolkning av medicinska undersökningsfynd. Stor vikt kommer att läggas på att förklara skillnaden mellan klinisk diagnostik och rättsmedicinsk diagnostik. Detta med anledning av att kliniskt verksamma läkare som levererar rättsmedicinska bedömningar inte alltid förstår denna skillnad, vilket kan leda till partiska bedömningar.

Därefter kommer de vanligaste skadetyperna som blåmärken, skrubbsår, stick-/skärskador och skador efter skjutning och strypning att gås igenom. Särskilda aspekter som ofta lyfts i rätten som frågan om kraft, livsfara, bestående men och självtillfogad skada kommer att tas upp.

Nästa moment fokuserar på domar som har beviljats resning, där bevisningen helt eller till dominerande del har vilat på bedömningar av läkare, psykologer eller psykoterapeuter. Detta belyses med utgångspunkt från likheter mellan moralpaniken kring rituella sexuella övergrepp på barn i 80-talets USA, utsagor om incest kopplat till bortträngda minnen och idén om att det finns kliniskt tysta misshandelsspecifika fynd hos spädbarn. Hur uppkommer och vidmakthålls teoribildningar av detta slag och hur kan det komma sig att rätten okritiskt accepterar bedömningar som i efterhand ter sig uppenbart ologiska och ibland absurda?

Dagen avslutas med en presentation av två fall som rör misstänkt spädbarnsmisshandel. Fallen är likartade men domsluten blev helt olika; mångårigt fängelsestraff i ett fall och friad på samtliga åtalspunkter i det andra. Vad kan ligga bakom? I detta sammanhang kommer det nya kunskapsläget för s.k. skakvåld att redovisas och exempel på vilka rättsliga konsekvenser detta har fått kommer att visas.

Kursen ges i föreläsningsform men stort tidsmässigt utrymme för dialog kommer att sättas av i varje moment.

Utöver kursmaterialet kommer samtliga kursdeltagare att få var sitt exemplar av boken: Rättsmedicin i teori och praktik – en guide för läkare och jurister. – Ingemar Thiblin & Jean-Francois Michard

Som deltagare får du kunskap om:

 • Grundläggande principer för skadedokumentation och skadetolkning
 • Återkommande misstag som görs vid tolkning av medicinska fynd
 • De rättsliga konsekvenserna av det ändrade kunskapsläget avseende s.k. skakvåld

Målgrupp
Advokater med inriktning på straffrätt och vårdnadsärenden.

 

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.00

  Pass I
  Allmänna principer för skadedokumentation och skadetolkning

 • 10.00-10.15

  Fikapaus

 • 10.15-11.45

  Pass II
  Skador efter trubbigt våld, skarp våld och skjutning

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Vanliga misstag vid medicinska bedömningar i juridisk kontext

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Skakvåld

 • 16.00

  Kursen avslutas