Kursen tar sikte på två stora och komplicerade områden nämligen skattebrott och bokföringsbrott.

Livesändning – kurstillfället den 11 mars kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Gällande skattebrott innehåller kursen en genomgång av lagstiftningen och rättspraxis på området. Uppmärksamhet ägnas särskilt åt begreppen oriktig uppgift, ett eller flera brott, farebrott, gränsdragning till ringa och grovt brott, rättelser på eget initiativ, processen i allmän domstol om skattetillägg och skattebrott, påföljdsfrågor och preskription.

Gällande bokföringsbrott tar föreläsaren Börje Leidhammar upp kretsen av ansvariga för bokföringsbrott. Sambandet med bokföringslag och årsredovisningslag. Innebörden i huvudsaklighetsrekvisitet, redovisningskonsulters och revisorers ansvar för medverkan till bokföringsbrott, kraven på uppsåt alternativt oaktsamhet och gränsen för grovt brott, påföljdsfrågor samt tidpunkter för preskription av bokföringsbrott.

Som deltagare får du kunskap om

 • Regler om skattebrott, särskilt betydelsen av en eller flera oriktiga uppgifter i inkomst- och skattedeklarationer uppsåts och oaktsamhetsfrågor
 • Utformningen av skattebrottet som ett farebrott
 • Gränsdragning till ringa och grova brott
 • Förhållande till efterbeskattning och skattetillägg
 • Talan om skattetillägg och skattebrott i allmän domstol
 • Begreppet oriktig uppgift och skillnaden till obevisad uppgift, oriktig värdering och oriktigt yrkande
 • Betydelsen av och förutsättningarna för rättelser på eget initiativ för att undvika ansvar,Preskription
 • Tolkningen och tillämpningen av 11 kap. 5 § BrB i rättspraxis om bokföringsbrott
 • Särskild genomgång av ansvarskretsen, huvudsaklighetsrekvisitet, förutsättningar för medverkansansvar och krav på uppsåt och oaktsamhet, Gränsdragning till grovt brott. Preskription.

  

Målgrupp:

Revisorer, skatterådgivare, redovisningskonsulter, advokater, skatteansvariga på företag och i organisationer

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Lagstiftning och genomgång av aktuell rättspraxis i Högsta förvaltningsdomstolen om skattebrott

 • 10.15-10:30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Innebörden av oriktig uppgift, farebrott, gränsdragning mot grovt brott, rättelser, påföljdsfrågor och preskription

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset.)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Lagstiftning och genomgång av aktuell rättspraxis i Högsta förvaltningsdomstolen om bokföringsbrott

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Avgränsning av ansvariga för bokföringsbrott, samband mellan bokföringsbrott och krav enligt bokföringslagen, årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens vägledande uttalanden, huvudsaklighetsrekvitet, uppsåts- och oaktsamhetsfrågor, gränsdragning mot grovt brott, påföljdsfrågor och preskription

 • 16.00-

  Sammanfattning av dagens genomgång och diskussion

  Kursen avslutas.