Välkommen till vår nya kurs om generalklausulen mot skatteflykt med Carl Lebeck. Kursen behandlar skatteflyktslagen och dess tillämpning, framförallt med utgångspunkt i rättspraxis. Det svåra, och både praktiskt och teoretiskt intressanta, är att lagstiftningen bygger på att man ska bedöma syftet med en transaktion, som i övrigt är legal, d.v.s. det centrala problemet blir om man bedömer en transaktion som affärsmässigt eller skattemässigt motiverad. Poängen med lagen är alltså att transaktioner som normalt inte är skattepliktiga ska kunna skattebeläggas, och därmed också att samma transaktioner kan behandlas olika beroende på vilket syfte som den anses ha.

Regler för att hindra skatteundandragande finns i de flesta rättsordningar, inklusive den svenska. Kärnan i sådana regler är att de innebär att förfaranden som i och för sig normalt är tillåtna, kan anses vara skatterättsligt irrelevanta eller otillåtna (men som huvudregel civilrättsligt giltiga) om de företagits i syfte att uppnå en väsentlig skatteförmån. Det centrala kriteriet för när denna regel är tillämplig är att de ger vissa effekter vad gäller skattebelastningen hos något skattesubjekt. Följden av tillämpningen av regeln är att en enskilds beskattning ska ske som om den aktuella transaktionen inte ägt rum.

Inledningsvis behandlas legalitetskravet, i synnerhet kravet på förutsebarhet i rättstillämpning, även i förhållande till beskattning. Även de gränser som följer av bl.a. EKMR vad gäller tillämpning av skatterättsliga regler behandlas, liksom kort förhållandet mellan EU:s skatteflyktsdirektiv och den svenska skatteflyktslagen.

Fokus i kursen är de centrala rekvisiten i 2 § skatteflyktslagen. Kursen inleds med en bakgrund till skatteflyktslagen och legalitetskraven i skatterätten, för att övergå till en djupgående beskrivning av grunderna för att skattemotiverade åtgärder ska ses som skatteundandraganden. Kursen behandlar även vem som ska anses ha genomfört ett skatteundandragande, och för vem och när en skatteförmån ska ha uppkommit. Vidare behandlas kravet på affärsmässighet som bedömningsgrund för huruvida en transaktion är motiverad av strävan efter skattemässiga fördelar eller inte.

Kursen avslutas med en praxisorienterad genomgång av hur skatteflyktslagen ska tolkas.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Vad är en ”väsentlig skatteförmån”?
  • När anses en rättshandling företagen av annat än affärsmässiga skäl (d.v.s. i syfte att undgå skatt)?
  • Vilka krav ställs på ”medverkan”?
  • Hur bedöms den skattemässiga effekten?
  • Hur ska en skälighetsprövning gå till?
  • Vilka tolkningsprinciper gäller för tolkning av skatteflyktslagen?
  • Innebär legalitetskravet begränsningar av skatteflyktslagens tillämplighet?

Mål med utbildningen:

Att få verktyg för att bättre kunna identifiera vilka transaktioner som kan anses innebära skatteflykt.

Målgrupp:

Främst skattejurister, skattekonsulter och revisorer men även advokater/biträdande jurister och andra jurister vid myndigheter, företag och organisationer.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Skatteflyktslagen en bakgrund: från generalklausulen mot skatteflykt till dagens lagstiftning.
Skatteplanering, skatteanpassning, skatteflykt eller skattebrott?
Legalitetskrav i skatterätten: föreskriftsstöd, icke-retroaktivitet och förutsägbarhet.
Legalitetskrav vid beskattningen utifrån Europakonventionen.
Legalitetskrav vid beskattning och gränsöverskridande situationer: något om genomförande av EU-direktiv mot skatteflykt.

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Vad är en ”väsentlig skatteförmån”?
Vad är en skatteföremån?
Väsentlig i förhållande till vad?
Väsentlig i förhållande till vem eller vilka?
– Den som företar en civilrättslig handling
– Närstående
– Juridiska personer som den skattskyldige har intresse i?

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Skatteförmånen som det övervägande skälet för en transaktion.
Direkt eller indirekt medverkan i förfaranden som syftar till att undandra skatt.
Undandragande av skatt – vilken tidsperiod aktualiseras?

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Skälighetsbedömningar vid bedömningar skattskyldighet av skatteundandraganden.
Tolkningsprinciper för skatteflyktslagen.

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Livesändning – kurstillfället den 19 januari 2022 kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Carl Lebeck
Jur. dr.
Läs mer