Tidigare år har BG Institute i samarbete med Martin Borgeke gett kursen Påföljdsdagarna. Den har tagit upp och behandlat centrala och viktiga frågor kring påföljdsbestämning. Kursen har nu delats upp i två olika delar. På så sätt kan en breddning och fördjupning i särskilt viktiga delar att ske.

Denna del behandlar frågor kring straffvärde och straffmätning medan den andra behandlar sådant som har betydelse för valet av påföljd (läs mer om den kursen här). I båda kurserna kommer även frågor med anknytning till 34 kap. BrB att tas upp.

Kurserna syftar till att ge deltagarna både en överblick över regelsystemet och dess tillämpning och en fördjupning i olika viktiga frågeställningar. Särskild tonvikt läggs vid sådant som har stor praktisk betydelse för påföljdsbestämningen.

Kurserna står var för sig på egna ben. Det är alltså möjligt att med behållning gå bara den ena kursen. För att få heltäckande kunskaper inom området måste man dock gå båda kurserna.

 1. Straffvärde och straffmätning

Gällande lagstiftning och dess förarbeten gås igenom. Särskild uppmärksamhet kommer att ägnas aktuella rättsfall från HD. Följande delområden kommer att behandlas.

 • Allmänt om straffvärdesbegreppet
 • Straffvärdet av flerfaldig brottslighet
 • Straffmätning av böter och fängelse
 • Straffvärdet av allvarliga våldsbrott
 • Ny respektive nyupptäckt brottslighet enligt 34 kap. BrB
 • Försvårande och förmildrande omständigheter
 • Betydelsen av tidigare brottslighet (återfall)
 • Billighetsskälen i 29 kap. 5 § BrB
 • Påföljdseftergift
 • Betydelsen av den tilltalades ungdom
 • Omvandling av livstidsstraff
 • Bevisbörda och beviskrav

MÅLGRUPP
Kursen riktar sig till advokater, åklagare och domare. För den som tidigare gått kursen Påföljdsdagarna utgör dessa båda kurser en fördjupning och en breddning. Det förutsätts att kursdeltagarna har viss erfarenhet av brottmål.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00

  Kursen avslutas

Citat

Martin Borgeke levererar entusiasm och enorm kunskap

Medarbetare på Din Advokat