Vägar är fundamentala för samhällsbyggandet, de är en självklar del av infrastrukturen både i stad och land. Det finns många olika typer av vägar, allt ifrån motorvägar till cykelvägar. Vägarna delas in i statliga, kommunala eller enskilda vägar vilket får betydelse för ersättningsfrågan. Kursen kommer även att ta upp ersättningsfrågor vid byggande av järnvägar.

Livesändning – kurstillfället den 25 augusti kommer även att livesändas. Du behöver således inte vara på plats för att delta. Läs mer här!

I princip all ersättning vid markåtkomst grundar sig på reglerna i expropriationslagens 4 kap, dvs marknadsvärdet. Däremot ser ersättningsregler och värderingsmetoder olika ut beroende på vilken markåtkomst som är aktuell. Det finns många olika metoder och normer inom området och dessutom skiljer man på skadeersättningsfall och vinstfördelningsfall. Ersättningsreglerna ger inte bara grunden för ersättningarna vid den tvångsvisa markåtkomsten utan sätter framförallt ramarna för de frivilliga situationerna.

Kursen innehåller teori och diskussion om praktiska fall.

Ersättning vid intrång av vägar/järnvägar är en vanlig trätofråga både i stad och landsbygd. Samtidigt är ersättningsfrågor ett område som i princip endast lantmätare utbildas inom.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Vilka olika alternativ till markåtkomst som finns för vägar.
 • Hur de olika ersättningssituationerna hanteras och vilken ersättning ska betalas.
 • Vilka val som fastighetsägare ställs inför och hur man bör agera?

Målgrupp:

En heldagskurs för mark-, exploaterings- och planansvariga på kommuner och byggbolag, ledningsbolag, skogsbolag, fastighetsbolag, banker, mäklare, lantmätare med flera. Även jurister och advokater kan ha nytta av kursen.

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Frukost och inkrivning

 • 09.00 – 10.00

  Pass I
  Markåtkomst och ersättning
  • Olika typer av väger (statliga, kommunala, enskilda)
  • Markåtkomstlagstiftning: vägrätt, äganderätt, gemensamhetsanläggningar, servitut mm
  • Fastighetsbegreppet och sakägarbegreppet
  • Ersättningssystemet: skadeersättning och vinstfördelning

 • 10.15 – 12.00

  Pass II
  Jord- och skogsbruk
  • Ersättningsprinciper vid intrång i jord- och skogsbruk
  • Jordbruksnormen och skogsnormen
  • Intressanta praktikfall
  • Jaktintrång – rättspraxis och värderingsprinciper

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset)

 • 13.00 – 14.30

  Pass III
  Detaljplan
  • Regleringen av vägar och järnvägar i detaljplaner
  • Allmän plats
  • Vägar berörande bostadsfastigheter
  • Vägar berörande andra typer av fastigheter (industri, hyreshus)

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV
  Miljöskada samt vinstfördelning
  • Miljöskada - rättsfallsgenomgång
  • Vinstfördelningsprinciper, rättspraxis
  • Tunnlar

 • 16.00 -

  Kursen avslutas