Dricksvatten är en av våra mest angelägna naturresurser. För att skydda befintliga och potentiella framtida vattentäkter från förorening kan kommuner och länsstyrelser inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter, som innebär restriktioner i fråga om hur marken inom vattenskyddsområdet får användas. Denna kurs leder dig genom processen med att inrätta ett vattenskyddsområde med särskilt fokus på utformningen av föreskrifter.

Många gånger är inrättandet av ett vattenskyddsområde en lång och komplicerad process som berör såväl myndigheter som enskilda.

Det krävs ofta ett nära samarbete mellan kvalificerade tekniska konsulter och jurister för att åstadkomma ett vattenskyddsområde med föreskrifter som ger förutsättningar för ett effektivt skydd för vattentäkten. Föreskrifterna ska skydda vattentäkten mot olämpliga verksamheter och åtgärder och möjliggöra tillsyn. Överträdelser ska kunna beivras. Samtidigt får vattenskyddsföreskrifterna inte medföra inskränkningar som går längre än vad som krävs för att tillgodose vattentäktens skyddsbehov.

Införandet av föreskrifter kan dessutom utlösa en rätt till ersättning för markägare som drabbas av inskränkningar i markanvändningen. Frågan om avvägningen mellan det allmänna intresset av vattenskydd och enskildas äganderätt har resulterat i flera domstolsavgöranden där markägare tillerkänts höga belopp.

Under 2021 upphävdes både Naturvårdsverkets handbok (2010:5) om vattenskyddsområden och Naturvårdsverkets allmänna råd (2003:16) om vattenskyddsområde. Handboken ersattes av Havs- och vattenmyndighetens Vägledning om inrättande och förvaltning av vattenskyddsområden (2021:4).  Kursen följer upp hur ändringarna i regelverket påverkar arbetet med vattenskyddsområden och framtagande av vattenskyddsföreskrifter.

Kursen behandlar bl.a.

  • Utformning av vattenskyddsföreskrifter:

– Hur ska vattenskyddsområdet avgränsas?

– Riskanalys och skyddsbehov

– Allmänna hänsynsregler

– Vilka inskränkningar i markanvändningen är möjliga att besluta om?

– Hur ska föreskrifterna förhålla sig till annan lagstiftning?

– Hur tillförsäkras en effektiv tillsyn i föreskrifterna?

– När uppkommer en ersättningsrätt för markägare?

  • Interimistiska förbud i tilltänkta vattenskyddsområden
  • Samråd
  • Ansökan och beslut om vattenskyddsområde
  • Ersättningsfrågor, 31 kap. miljöbalken

Målgrupp

Kursen riktar sig i första hand till tekniska konsulter som arbetar med vattenskydd och handläggare hos kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som kommer i kontakt med vattenskyddsfrågor. Även jurister kan ha intresse av kursen. Relevant lagstiftning, praktiska tips och praxis redovisas.

Kursledare är advokat Michelle Hesselbrandt från Advokatfirman Steinmann. Michelle har tidigare arbetat som fastighetsjurist och som advokat med fastighets- och miljörätt som verksamhetsområden, och har lång erfarenhet av att företräda kommuner, myndigheter och bolag vid processer i mark- och miljödomstol, hyresnämnd och allmän domstol.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

09 Sep 2024

Livesändning

Fåtal platser

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 09 Okt 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Michelle Hesselbrandt
Advokat
Läs mer