Välkommen till en kurs om vattenskydd. Dricksvatten är en av våra mest angelägna naturresurser. För att skydda befintliga och potentiella framtida vattentäkter från förorening kan kommuner och länsstyrelser inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter, som innebär restriktioner i fråga om hur marken inom vattenskyddsområdet får användas.

Livesändning – kurstillfället den 22 januari kommer enbart att livesändas. Kurstillfället den 6 oktober kommer vara tillgängligt både i Stockholm och via livesändning. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Läs mer här!

Många gånger är inrättandet av ett vattenskyddsområde en lång och komplicerad process som berör såväl myndigheter som enskilda.

Det krävs ofta ett nära samarbete mellan kvalificerade tekniska konsulter och jurister för att åstadkomma ett vattenskyddsområde med föreskrifter som ger förutsättningar för ett effektivt skydd för vattentäkten. Föreskrifterna ska skydda vattentäkten mot olämpliga verksamheter och åtgärder och möjliggöra tillsyn. Överträdelser ska kunna beivras. Samtidigt får vattenskyddsföreskrifterna inte medföra inskränkningar som går längre än vad som krävs för att tillgodose vattentäktens skyddsbehov.

Införandet av föreskrifter kan dessutom utlösa en rätt till ersättning för markägare som drabbas av inskränkningar i markanvändningen. Frågan om avvägningen mellan det allmänna intresset av vattenskydd och enskildas äganderätt har på senare tid resulterat i flera domstolsavgöranden där markägare tillerkänts höga belopp.

Kursen leder dig genom processen med att inrätta ett vattenskyddsområde med särskilt fokus på utformningen av föreskrifter.

Eftersom kursen avser att belysa regelverket för vattenskydd kommer föreläsarna att redogöra för den nya situationen genom att Havs- och vattenmyndigheten avser upphäva Naturvårdsverkets allmänna råd och de nya riktlinjer. De kommer också gå igenom hur de ser på frågan om vattenskyddsområden och föreskrifter framöver ska avgränsas och utformas. Föreläsarna kommer att följa utvecklingen under våren inför kursen.

Kursen behandlar bl.a.:

 • Utformning av vattenskyddsföreskrifter:

– Hur ska vattenskyddsområdet avgränsas?

– Riskanalys och skyddsbehov

– Allmänna hänsynsregler

– Vilka inskränkningar i markanvändningen är möjliga att besluta om?

– Hur ska föreskrifterna förhålla sig till annan lagstiftning?

– Hur tillförsäkras en effektiv tillsyn i föreskrifterna?

– När uppkommer en ersättningsrätt för markägare?

 • Interimistiska förbud i tilltänkta vattenskyddsområden
 • Samråd
 • Ansökan och beslut om vattenskyddsområde
 • Ersättningsfrågor, 31 kap. miljöbalken

Målgrupp:

Kursen riktar sig i första hand till tekniska konsulter som arbetar med vattenskydd och handläggare hos kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter som kommer i kontakt med vattenskyddsfrågor. Även jurister kan ha intresse av kursen. Relevant lagstiftning, praktiska tips och praxis redovisas.

Kursledare är fastighetsjuristen Michelle Hesselbrandt, Fastighetsägarna Service. Michelle har tidigare varit verksam som advokat och har lång erfarenhet av att bistå kommuner med rådgivning vid inrättande av vattenskyddsområden och har gedigen erfarenhet av att granska, bearbeta och utforma vattenskyddsföreskrifter.

Under kursen föreläser också advokat Mårten Bengtsson, Advokatfirman Åberg & Co. Han har mer än 30 års erfarenhet av miljörätt och har sedan årtionden biträtt kommuner och kommunala bolag i vattenskyddsarbetet, vilket innefattar upprättande av föreskrifter, medverkan vid samråd och förhandlingar samt vid förfarandet hos länsstyrelsen och kommunen.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Introduktion och grunderna för vattenskyddet

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Processen att bilda ett vattenskyddsområde
  Utformning av vattenskyddsföreskrifter

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset.)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Forts. pass II

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Ersättningsrätten 31 kap. miljöbalken
  Avslutning

 • 16.00-

  Kursen avslutas.