Stefan Rubenson

Jurist

Stefan Rubenson samarbetar till vardags med Advokatfirman Åberg & Co och har tidigare varit chef för Miljödepartementets rättsenhet. Han har även varit ansvarig för genomförandet av Miljöbalken och ordförande för Statens VA-nämnd.

 Image of

Stefan Rubenson föreläser på följande kurser

Miljörätt | PBL | VA- och vattenfrågor
VA-juridikens grunder
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 3 timmar

Välkommen till vår nya e-kurs som ger dig som deltagare en gedigen introduktion till VA-juridiken. Vatten och avlopp är väsentliga förutsättningar för byggande och samhällsplanering. Samtidigt brottas många kommuner med problem med den obligatoriska utbyggnaden av vatten och avlopp.

LÄS MER
Fastighetsrätt | Miljörätt | PBL
Plan- och bygglagen möter miljöbalken – fortsättningskurs
Betyg 4.29 av 5.0
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 3 timmar

Välkommen till en efterlängtad fördjupning till den populära kursen Plan och bygglagen möter Miljöbalken med de uppskattade föreläsarna Stefan Rubenson och Carl-Gustaf Hagander. Denna e-kurs genomfördes tidigare som en halvdagskurs, detta är den inspelade versionen.


Vid genomförandet fick kursen ett snittbetyg på 4,29 av 5,0 ⭐ från våra kursdeltagare


Efter en något trevande inledning när det gäller plan- och bygglagens regler i förhållande till miljöbalken, har regeringen alltmer kommit till insikt om att lagstiftningarna hänger nära samman. Plan- och bygglagen har genom åren alltmer justerats för att möta EU-kraven på miljöområdet. Ett sådant område är strategiska miljöbedömningar I propositionen ”Genomförande av MKB-direktivet i plan- och bygglagen” (prop. 2020/21:174) föreslår regeringen flera ändringar i plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Detta för att förtydliga genomförandet av direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, det så kallade MKB-direktivet. Lagstiftningen har genomförts i augusti 2021. En annan fråga där plan- och bygglagen hakar i miljöbalken är vattenfrågorna. Således tillsatte regeringen i oktober 2021 en utredning om vattenfrågor vid planläggning och byggande. Syftet med utredningen är för det första att förenkla och förtydliga på vilket sätt miljökvalitetsnormer för vatten ska få genomslag vid planläggning och prövning enligt plan- och bygglagen på ett sätt som motsvarar kraven i EU-rätten och underlättar kommunernas tillämpning av dessa krav. För det andra är syftet att ge kommunerna de verktyg som behövs för att säkerställa att de krav på miljömässigt och ekonomiskt hållbara lösningar för dag- och dricksvatten som ställs vid planläggning och prövning enligt plan- och bygglagen kan genomföras i dag och vid ett förändrat klimat. Klimaträttsutredningen lade fram sina förslag i slutet av maj 2022. Den ska redovisa hur lagstiftning som plan- och bygglagen tillsammans med plan- och bygglagen ska bli mer effektiva för att nå miljömålen. Också annan lagstiftning exempelvis inom transportsektorn kommer att beröras av utredningens förslag. Kursen kommer alltså att redovisa denna senare utveckling av hur plan- och bygglagen är tänkt att möta miljöbalken. Även de senaste årens praxisutveckling från Högsta domstolen och Mark- och miljööverdomstolen kommer att redovisas, frågor som rör LIS-områden och strandskydd, proportionalitet bygglov i förhållande till översiktsplan och dagvattenproblematik, klagorätt mm.

LÄS MER
Skadeståndsrätt | VA- och vattenfrågor
PFAS-domens betydelse när det gäller ansvar och skadestånd för kommuner
E-kurs

Längd: 2 timmar

E-kursen går igenom uppdaterade kunskaper om produktansvarslagen och dess betydelse när det gäller skadeståndsansvaret för den kommunala dricksvattenförsörjningen.

LÄS MER
Fastighetsrätt | Miljörätt | PBL
Plan och bygglagen möter Miljöbalken
Betyg 4.19 av 5.0
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 3 timmar

Kursen ger ett unikt och ingående perspektiv i hur plan- och bygglagens tillämpning begränsas av miljöbalkens regler, samt hur miljöbalken påverkas av plan- och bygglagen.

LÄS MER
Skadeståndsrätt | VA- och vattenfrågor
Skadestånd i va-förhållandet
Betyg 4.5 av 5.0
E-kurs | E-kurs med kontrollfrågor

Längd: 2 timmar

Kursen omfattar regelverket kring skadestånd i va-förhållandet samt redovisar ett antal rättsfall.

LÄS MER