Välkommen till en e-kurs som ingående behandlar samspelet mellan plan- och bygglagen och miljöbalken. Stefan Rubenson och Carl-Gustaf Hagander går igenom hur plan- och bygglagens tillämpning begränsas av miljöbalkens regler och hur miljöbalken påverkas av plan- och bygglagen.

Plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken integreras successivt med varandra. Båda lagstiftningarna kan bli aktuella att tillämpa samtidigt. De har emellertid delvis olika syften, något som visar sig till exempel i fråga om bostadsbyggande. Politikerna vill bygga fler bostäder men miljöbalkens regler om naturvård sätter käppar i hjulet.

Föreläsare Stefan Rubensson har varit ansvarig för genomförandet av Miljöbalken och chef för Miljödepartementets rättsenhet. I kursen föreläser Stefan tillsammans med Carl-Gustaf Hagander, tidigare tekniskt råd vid mark- och miljööverdomstolen och som gett ut boken PBL 2010 En handbok om nya PBL och samhällsbyggande.

Som kursdeltagare får du genom e-kursen ett unikt och ingående perspektiv i hur plan- och bygglagens tillämpning begränsas av miljöbalkens regler, samt hur miljöbalken påverkas av plan- och bygglagen.

Kursen omfattar i sammanhanget aktuella regler och rättsfall som rör:

  • Buller
  • Lokalisering
  • Riksintressen
  • Grönområden
  • Miljökvalitetsnormer
  • Miljökonsekvensbeskrivningar
  • Artskydd
  • Strandskydd

Målgrupp:

Primärt advokater, jurister, planarkitekter och miljöplanerare som kommer i kontakt med PBL och/eller miljöbalken. Men även samhällsplanerare av alla slag, inklusive arkitekter, planerare och byggprojekterare har nytta av denna kurs.

Omfattning:

Kursen är ca 2,5 h lång inkl kunskapsfrågor.

E-kursen är inspelad våren 2020.