Erbjudande till alla nya kunder - koden sommar2024 ger 30 % rabatt på din första bokning och gäller hela kursutbudet

När en arbetstagare blir långtidssjuk och behöver rehabilitering är risken stor att det blir dyrt för för arbetsgivaren eftersom företaget måste ordna med rehabilitering, arbetsanpassning eller omplacering. Ju snabbare arbetsgivaren kan agera för att minska, eller till och med förebygga, långtidssjukskrivning och rehab, desto bättre för alla inblandade. 

Tidigare i år publicerade Skandia en undersökning som visar att notan för psykisk ohälsa under 2022 landade på 32,6 miljarder kronor och för fysiska ohälsa 38,2 kronor. De menar att långa sjukskrivningar är en indikator på att samhället misslyckats med att erbjuda förebyggande vård samt att rehabiliterande åtgärder för de människor som är drabbade. Men många krav ligger även på företagen.

När en arbetstagare blir sjuk eller skadad ska arbetsgivaren arbeta för att göra återgång i ordinarie arbete möjlig, så länge som prognosen är att arbetstagaren kommer kunna återgå till sitt arbete. Arbetsgivare som har minst tio anställda ska ha skriftliga rutiner för arbetsanpassning.

Om arbetstagarens arbetsförmåga beräknas vara nedsatt i minst 60 dagar måste arbetsgivaren senast vid dag 30 ha upprättat en plan för återgång i arbete. Denna plan ska omfatta åtgärder som utbildning, arbetsträning och yrkesvägledning. I arbetsanpassningen ingår ändring av arbetsmiljön som tekniska hjälpmedel, ändringar i den fysiska miljön och arbetstider, och arbetsfördelningen. Det ska även finnas kontaktpersoner.

Arbetstagaren ska i sin tur medverka och lämna upplysningar och delta i planeringen av arbetsanpassningen och arbetsträningen, annars kan ersättningen ifrågasättas.

Arbetsanpassning
Arbetsgivaren ska se till att en arbetsanpassning ska ske, för att arbetstagaren som har nedsatt förmåga ska kunna utföra sitt vanliga arbete, fortsätta arbeta eller återgå i arbetet. Denna plan kan innehålla:

  • Möjlighet till deltidsarbete
  • Anpassning av arbetsplatsen
  • Anpassning av arbetsuppgifterna
  • Tekniska hjälpmedel
  • Utbildning och omskolning för att göra annat arbete hos arbetsgivaren
  • Rehab hos företagshälsovården

Om en rehabiliteringsplan inte genomförs kan Försäkringskassan anmäla detta till Arbetsmiljöverket som upprepad underlåtenhet och därefter kan Arbetsmiljöverket göra en inspektion och utfärda sanktioner.

Begränsningar
Det finns begränsningar i vad arbetsgivaren behöver göra. Till exempel ska arbetsgivaren inte behöva utvidga verksamheten eller inrätta nya moment. Andra anställda får inte heller komma till skada eller utföra extra mycket jobb på grund av en annan arbetstagare. Till exempel får inte arbetsuppgifter som är fysiskt tunga omfördelas så att någon annan kommer till skada.

Arbetstagarens ansvar
Arbetstagaren ska lämna upplysningar, delta i planering av arbetsanpassning och arbetsträning samt sedan delta i den arbetsträning som är planerad. Stora misstag från arbetstagarens sida är att inte medverka, till exempel upprepad underlåtenhet som innebär att han eller hon inte kommer till arbetsträning, har undanflykter som sker systematiskt eller på andra sätt inte ställer upp på arbetsgivarens rehab. Arbetsdomstolen är inte särskilt förstående om den sjukskrivne inte ställer upp på rehabiliteringsåtgärder och då föreligger skäl för en uppsägning. Arbetsdomstolen ser ganska strängt på en arbetstagare som uteblir från rehab och arbetsträning och tillåter i relativt hög utsträckning i uppsägning. Dokumentation och uppföljning av HR-avdelningen är oerhört viktigt i dessa fall.

Omplacering och uppsägning enligt LAS
Om inte arbetsanpassning fungerar så kan arbetsgivaren göra en omplacering enligt LAS.
Omplacering ska ske till en ledig tjänst, ingen annan ska behöva byta tjänst för att göra plats för en omplacerad kollega.

Sjukdom är inte saklig grund för uppsägning. Om inte arbetstagaren har varaktigt nedsatt arbetsförmåga och inte kan komma tillbaka, om arbetsnedsättningen är bestående och rehabilitering fullgjorts och arbetstagaren inte kan utföra arbete av betydelse, eller omplaceras, så är det saklig grund för uppsägning trots sjukdom.

Om arbetsgivaren får kännedom om att arbetstagaren beviljas varaktig, hel sjukersättning kan den anställde sägas upp så fort beslutet vunnit laga kraft. Stora misstag från arbetsgivaren är att inte pröva omplacering tillräckligt noga.

Lär dig mer
Vill du få fördjupade kunskaper om hur arbetsgivaren ska agera när det kommer till rehabilitering, arbetsanpassning och omplacering? I kursen Rehabilitering och anställning 2023 – fördjupning och nyheter går vi igenom komplexa problemställningar och aktuella case.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE