Erbjudande till alla nya kunder - koden sommar2024 ger 30 % rabatt på din första bokning och gäller hela kursutbudet

Som arbetsgivare ska du sätta lön på det arbete som arbetstagaren har utfört. I det arbetet måste du skilja på sak och person. Det är resultatet som räknas, och för att bedöma grunden för resultatet behöver du titta på lönekriterierna.

Lönekriterierna ska ligga till grund för att bedöma hur väl personen har utfört sitt arbete och det är viktigt att arbetstagaren vet hur arbetsinsatsen kommer bedömas. Du måste redan från början ha med hur befattningen ska värderas och i det måste du ta hänsyn till diskrimineringslagstiftningen så att lönesättningen blir jämställd, eftersom det enligt lag är förbjudet att diskriminera till exempel kön eller ålder. Lönen måste vara rättvis utifrån lag, marknad och den allmänna lönestrukturen.

Arbetsgivaren ska kartlägga och analysera:

  • Bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor som tillämpas hos arbetsgivaren
  • Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete
  • Löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likvärdigt arbete
  • Löneskillnader som finns mellan ett kvinnodominerat arbete och ett arbete som inte är kvinnodominerat, om arbetet som inte är kvinnodominerat har lägre krav men högre lön
  • Alla arbetsgivare ska göra en lönekartläggning varje år
  • Dokumentationsskyldigheten gäller arbetsgivare med minst 10 anställda

Nytt EU-direktiv som påverkar lönesättningen
EU arbetar för lika lön för lika arbete. Pay Transparency Directive är ett nytt regelverk som ska främja öppenhet och insyn i lönesättning. Beslutet om detta togs i april 2023 och kommer gälla inom hela EU. Syftet är att stärka förutsättningarna för jämställda löner i Europa, bekämpa lönediskriminering och minska löneskillnader mellan män och kvinnor. Sverige har tre år på sig att implementera detta EU-direktiv i lagstiftningen.

De fem viktigaste nyheterna i direktivet:

1. Principen om lika lön för lika och likvärdigt arbete gäller i hela EU.

2. Offentlig rapportering av löneskillnader mellan könen.

3. Gemensam löneanalys om den oförklarade löneskillnaden överstiger fem procent.

4. Medarbetares rätt till insyn i karriärvägar och lönemodell.

5. Rätt till insyn i lönestrukturen.

Systematisk värdering av arbete
För att se om dina anställda har lika eller likvärdiga arbeten kan du göra en systematisk värdering och titta på hur avancerat arbete som utförs och vilken nivå av utbildning som behövs.
Lagen säger att arbetsgivaren ska utvärdera svårighetsgrad genom kunskap och färdighet vilket du gör genom att titta på faktorer som teoretiska färdigheter, praktiska färdigheter, sociala färdigheter samt intellektuella färdigheter.

Utöver det ska arbetsgivaren utvärdera ansvar, vilket är ansvar för verksamhet, ansvar för personal, ansvar för människor och ansvar för resurser.

Slutligen ska arbetsförhållanden och arbetsmiljö utvärderas.

Lönekartläggningen är en del i arbetet för att få mer jämställda löner. I lönekartläggningen ska du kunna identifiera de individer som ligger fel och som du måste justera lönen för. Arbetsgivaren har tre år på sig att justera en osaklig löneskillnad.

Fördjupa dina kunskaper i lönesättning och lönekartläggning

Kursen Lönesättning, lönesamtal och lönebildning ger dig utökad kunskap om hur du som chef kan använda lönen som styrmedel och motivationsfaktor för dina medarbetare. För att stärka dig i din roll som chef kommer kursen ge dig verktyg för att ta dig an dessa frågor för att optimera det praktiska lönearbetet.

I kursen Compensation & Benefits i praktiken får du en mycket bra grund att stå på inom området C&B, aktuella frågor och handfasta råd och förslag, bland annat gällande lönesättning och löneutveckling som är baserad på medarbetarens prestation, samt en bra inblick i vad som händer inom områdena lön, bonus, pensioner och förmåner.

Kursen Praktisk hantering avseende incitamentsprogram går igenom praktisk hantering avseende incitamentsprogram med fokus på lönehanteringen och rapporteringen till Skatteverket

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE