En ny undersökning av cirka 5 000 företag visar att drygt 80 procent av arbetsgivare i riskfyllda branscher brister i riskbedömning samt åtgärder för de risker som kan uppkomma. Det rör sig om avsaknad av krav på systematisk och regelbunden kontroll, som exempelvis riskbedömning och tydliga rutiner. Arbetsgivarna har även bristande kunskap i hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning och kränkande behandling. 

Enligt Arbetsmiljölagen har arbetsgivaren ansvar för arbetsmiljön vilket inkluderar krishantering. Arbetsgivaren är skyldig att se till att det finns krisstöd och första hjälpen samt att det fysiska och psykiska omhändertagandet sker efter allvarlig händelse eller olycka.

På arbetsplatsen ska det finnas beredskap och rutiner för första hjälpen och krisstöd utifrån vad som behövs med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och särskilda risker. Riskerna är något arbetsgivaren måste gå igenom och granska för att sedan bedöma vilken krisberedskap som måste finnas. Chefer och arbetsledande personal måste ha tillräckliga kunskaper om krisstöd för att kunna planera och ordna detta på ett lämpligt sätt. Men ofta saknas den kunskapen inom företaget och det är inte klargjort vem som har ansvaret eller vem som ska göra vad i en krissituation.

Arbetsmiljölagen är dock tydlig om att företaget och företagaren har ett stort ansvar. Om en kris sköts på rätt sätt så kan ett gott omhändertagande i en akut situationen ha stor betydelse för att minska stressreaktioner och förebygga att den anställde blir sjukskriven. När det kommer till våld och hot i arbetsmiljön ska främst förebyggande arbete för att höja riskmedvetenheten och se till att det finns bra rutiner men arbetsgivaren måste ha rutiner för att se till att en arbetstagare som utsatts för våld eller hot om våld snabbt ska få hjälp och stöd.

Lagen menar att för att undvika eller lindra skador av en vålds- eller hotsituation och förebygga framtida problem är det viktigt att det finns en förberedd organisation för detta på alla arbetsplatser, samt att det bör finnas en krisgrupp på större arbetsplatser. Vidare rekommenderar man att det på större arbetsplatser finns någon form av krisgrupp som kan träda i funktion vid svårare händelser.

I Arbetsmiljöverkets inspektion fick över 4 000 arbetsgivare krav på att åtgärda brister i arbetsmiljöarbetet. De har även utfärdat cirka 60 förbud och över 300 företag har fått sanktionsavgifter.

7 förbättringar som Arbetsmiljöverket kräver

 1. Tydliga rutiner för förebyggande arbetsmiljöarbete.
 2. Större kunskap hos arbetstagarna om hur arbetet ska utföras och vilka risker det innebär.
 3. Arbetsmiljörisker ska regelbundet undersökas, bedömas, åtgärdas och följas upp.
 4. Arbetsmiljörisker inom den organisatoriska och sociala arbetsmiljön ska regelbundet bedömas och åtgärdas.
 5. Stöd för att prioritera mellan arbetsuppgifter vid resurs- och tidsbrist ska finnas.
 6. Regelbunden kontroll av arbetsbelastning och risken för belastningsskador.
 7. Rutiner för introduktion och kompetensutveckling av medarbetarna.

Checklista vid akut kris

Bedöm om ni behöver:

 • Larma 112
 • Göra första-hjälpen
 • Vidta säkerhetsåtgärder som till exempel utrymning eller avspärrning
 • Ge psykologisk första hjälp som trygghet och lugn
 • Information om händelsen och de åtgärder som gjorts.

Vill du fördjupa dina kunskaper?
Här är kurser som kan passa dig:
Krishantering för arbetsgivare
Rehabilitering och anställning 2023 – fördjupning och nyheter

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE