20 % på din första kurs med koden nykund20

Som processjurist kan du ha stor nytta av att utveckla en arbetsmetod för att hantera tvister. Genom att redan från start inhämta information, analysera och sedan, med en röd tråd, se till att du presenterar bakgrunden till tvisten på ett kärnfullt sätt höjer du kvaliteten på arbetet och ökar därmed chanserna till ett framgångsrikt utfall i domstolsprocessen.

När du ska framställa och presentera ditt case på ett övertygande sätt, för att andra ska kunna ta till sig det du vill få fram av framlagd information, är det viktigt att du kan vara strukturerad och tydlig.
­– Du vill att mottagaren fångas av din presentation och det är viktigt att du sätter mottagaren i centrum, förklarar Axel Ryning som är advokat på Foyen Advokatfirma. Han är inriktad på tvistelösning inom entreprenad- och skadeståndsrätt, och arbetar som ombud vid tvister inför skiljenämnd och allmän domstol.

Vilken information behöver du?
Redan när du får ärendet bör du börja hämta information, analysera den och sätta dig in i vad klienten vill ha hjälp med. Ställ dig frågan vad du måste göra för att kunna utföra ditt jobb på allra bästa sätt. Informationsinhämtningen kan bestå i att samla in handlingar, dokument, e-post, sms och fotografier. Allt som kan förklara verkligheten bakom tvistefrågor behöver analyseras, vilket även kan vara muntlig information från involverade personer.
– Ett vanligt misstag är dock att man nöjer sig med inhämtade svar från enbart klientens sida, och därmed undviker att ställa de svåra frågorna så att exempelvis motparten får tillfälle att göra detta senare, och då möjligen vid ett känsligare tillfälle, till exempel vid en huvudförhandling, säger Axel Ryning.

En annan vanlig fallgrop för processjurister är att man till exempel inte har förstått klientens förklaringar, vad som verkar ha hänt på plats eller mer komplexa tekniska förhållanden.
– Förstår du inte bakgrunden till tvisten kommer du få problem att senare kunna övertyga någon om att din uppfattning är korrekt. Du ska därför se till att vända på de jobbiga stenarna direkt och se vad ni kan göra för att inte riskera att förlora. Se objektivt på all information du får in och gör en egen prövning – vad är egentligen sannolikheten att klienten kommer segrande ur tvisten och hur bör riskerna i målet styra vald strategi, säger Axel Ryning.

Presentera materialet ”sakligt partiskt” 
Därefter ska informationen presenteras på ett konkret och tydligt sätt. Här är det viktigt att du väljer ett språk som är ”sakligt partiskt” – vilket betyder att du bör framföra det på ett sätt där klientens syn på verkligheten läggs fram men förhållandena som uppfattningen baseras på trots allt ändå ska vara sakligt presenterade.
– Det som framställs ska inte vara värdeladdat eller innehålla en negativ syn på till exempel motparten. Som processjurist är det viktigt att ha respekt för parternas subjektiva uppfattningar och att tvister kan uppkomma även under goda förhållanden, menar Axel Ryning.

Den röda tråden
Ju bättre du planerar din text med argument och en röd tråd, desto större chans kommer du ha att övertyga mottagaren om din uppfattning. Den röda tråden bör förklara tvisten på ett kärnfullt och trovärdigt sätt. Detta utgör kärnan för beskrivningen av de relevanta händelseförloppen med direkt betydelse för bedömningen av de rättsliga frågeställningarna och innehåller inslag av det som kallas ”storytelling”.
– Den röda tråden förklarar varför olika händelser eller konsekvenser har uppstått och syftar till att fånga läsarens uppmärksamhet. Istället för att hoppa direkt in i juridiken vinner du alltså på att beskriva den bakgrund inom vilken tvisten har uppstått eftersom du kan ge en förklaring till varför tvisten uppkommit och varför vissa typer av krav framställts, som i sin tur gör det lättare för läsaren att dra önskade slutsatser. Du ger därmed utifrån ett mer mänskligt perspektiv en förklaringsmodell över hur saker har blivit på ett visst sätt, och varför parterna står på ömse sidor om tvistefrågorna, förklarar Axel Ryning.

När du presenterar din talan skriftligt är det vidare effektivt om du redan i texten lägger med inklipp från relevanta dokument, kartbilder, fotografier, illustrationer och tidslinjer så att din presentation blir levande och lätt att ta till sig.  Likaså som gäller för muntlig presentation bör du även i skrift vara trevlig, korrekt och saklig.

Kurs i höst

Vid muntliga förhandlingar finns ytterligare saker att tänka på som du kommer få fördjupade kunskaper i genom Axel Rynings heldagskurs Praktisk arbetsmetod för genomförandet av civilrättsliga tvister – för engagerade och engagerande processjurister, men en sak att tänka på är att det kan vara effektivt att ändra tonalitet samt röstläge och undvika att prata monotont. Det kommer väcka lyssnarens uppmärksamhet om du ändrar läge från att vara glad och trevlig till att bli mer bestämd när det kommer till frågor som är av stor vikt och kanske även viss strängare ton är påkallad.

5 tips

  1. Texten ska kunna läsas och förstås av en normalbegåvad person
  2. Undvik raljerande och förminskande ton
  3. Undvik klyschor eller föråldrat och krångligt språkbruk
  4. Undvik personangrepp
  5. Undvik alltför mycket information (”brus”) vid sidan av kärnfrågorna

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE