Välkommen till denna nya kurs om ansvarsfrågor i entreprenadförhållanden, med Jori Munukka och Olof Johnson.

Entreprenadbranschens standardavtal AB 04 och ABT 06 utgör genomarbetade normsystem som funnits under flera decennier och används i mycket stor utsträckning. Under de senaste åren har entreprenadrätten förändrats genom ny rättspraxis från Högsta domstolen. Gamla ”sanningar” har fått stå tillbaka för nya uppfattningar grundade på allmänna förmögenhetsrättsliga principer med köprättslig touch. En strävan hos avtalsförfattarna Byggandets Kontraktskommitté (BKK) har varit att finna en balanserad riskfördelning, särskilt rörande centrala och ekonomiskt betydelsefulla aspekter, men den senare tidens rättspraxis och den nu pågående AB-revideringen visar att det återstår mycket att göra i framtiden.

Under kursdagen kommer man att ta upp:

Under kursen kommer utifrån ett ansvarsperspektiv såväl frågeställningar som mera regeltekniska detaljfrågor att belysas hos respektive part i entreprenadförhållandet.

Man kommer att ta upp;

 • Hela processen från kalkylskedet till hur det förändras under produktion och slutligen förvaltningsskedet och då gällande allt från:
  • ramarna för kontraktsarbetenas omfattning
  • tolkningsregler och förutsättningar
  • hanteringen av samtliga förändringar och störningar som sker under produktion och
  • hur olika ansvarsrisker då hanteras och möjligheterna till rikstäckning genom försäkring.

Som kursdeltagare kommer du att få svar frågor såsom;

 • Ska man räkna med sådant som inte framgår i handlingarna men som syns på arbetsområdet?
 • Vem ansvarar om verkligheten inte stämmer med ”kartan”?
 • Hur långt sträcker sig egentligen beställarens exklusiva ändringsbefogenhet?
 • Måste jag som entreprenör avhjälpa samtliga fel som beställaren påtalar?
 • Vilket ansvar har parterna för skador i omgivningen?
 • Kan vem som helst kräva vem som helst på ersättning i en entreprenadkedja?
 • Hur förändras ansvarsfrågorna vid avlämnande av entreprenaden och den långa ansvarstid som gäller för förvaltningsskedet?
 • Finns det i alla dessa aspekter någon skillnad mellan en utförandeentreprenad respektive totalentreprenad som dessa ser ut på riktigt idag?

Under kursdagen kommer man även kort beröra;

 • Lagförslaget om det s.k. entreprenörsansvaret, dvs. implementeringen av EU:s utstationerings- och tillämpningsdirektiv avseende skyldigheten att svara för en underentreprenörs obetalda löner, preliminärskatt och sociala avgifter; som kommer att antas under våren 2018, entreprenadrättsligt perspektiv.

Målgrupp:

Advokater och jurister med god kunskap inom entreprenadrätten och vana av AB-avtalen.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09-00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.