Kursen behandlar ett tvärsnitt av några av de viktigaste och mest svårtillämpade frågorna inom bolagsrätten, frågor som är högaktuella och ofta aktualiseras i den praktiska verksamheten.

Livesändning – kurstillfället den 21 januari kommer enbart att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Läs mer här!

Dagen inleds med en genomgång av likhetsprincipen och generalklausulen, lojalitetsplikten samt vinstsyftet. Några av de frågor som besvaras vid genomgången av dessa aktieägarskyddsregler är: Hur förhåller sig likhetsprincipen till generalklausulen? Vilka undantag gäller i förhållande till likhetsprincipen? Vilka förpliktelser innefattar lojalitetsplikten och hur bör skyldigheten att iaktta bolagets intresse tolkas? Vid genomgången av vinstsyftet diskuteras bl.a. vilka bolagsorgan som är bundna av det, hur det bör tolkas och tillämpas samt hur det förhåller sig till kraven på hållbart företagande.

Därefter behandlas aktieägaravtalets rättsverkningar, principen om ansvarsgenombrott, kapitalbristregelverket och reglerna om förtäckta värdeöverföringar, inklusive sanktionerna kopplade till dessa regelverk. Frågor som behandlas inom ramen för denna del av seminariet är: Vad gäller i fråga om överlåtelsebegränsningar i förhållande till en ondtroende tredje man? Finns det en princip om ansvarsgenombrott och vad innebär den i så fall? I fråga om kapitalbristregelverket i 25 kap. ABL diskuteras främst ansvarets omfattning och vad en styrelseledamot (inkl. en tillträdande eller avgående ledamot) bör tänka på för att minimera risken att drabbas av ansvar.

Frågor som rör förtäckta värdeöverföringar är: Vad är en förtäckt värdeöverföring? Hur sker olaglighetsprövningen? Är förtäckta värdeöverföringar någonsin tillåtna i börsbolag? Vad gäller i fråga om försvarlighetsprövningen? Slutligen behandlas vissa frågor kopplade till skadeståndsansvaret för styrelseledamöterna och verkställande direktören.

Under kursen får du således kunskap om:

 • Aktieägaravtalet och dess rättsverkningar
 • Innebörden och tillämpningen av likhetsprincipen och generalklausulen
 • Tolkningen och tillämpningen av vinstsyftet och förhållandet till hållbart företagande
 • Innebörden av lojalitetsplikten för bolagsledningen respektive aktieägare
 • Principen om ansvarsgenombrott
 • Ansvaret enligt kapitalbristreglerna i 25 kap. ABL
 • Reglerna om förtäckta värdeöverföringar i 17 kap. ABL
 • Vissa frågor kopplade till skadeståndsansvaret i 29 kap. ABL
 • Senaste praxis på området

Målgrupp:

Advokater och bolagsjurister samt revisorer och styrelseledamöter

Kursen har ett praktiskt anslag och flera av frågeställningarna illustreras genom typfall och praktiska exempel.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

 

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00 – 10.00

  Pass I

  Aktieägaravtalets rättsverkningar, likhetsprincipen och generalklausulen

 • 10.15 – 12.00

  Pass II

  Lojalitetsplikten och vinstsyftet

 • 12.00 – 13.00

  Lunch (ingår i priset).

 • 13.00 – 14.30

  Pass III
  Ansvarsgenombrott och kapitalbristregelverket

 • 14.45 – 16.00

  Pass IV

  Förtäckta värdeöverföringar och skadeståndsansvaret enligt 29 kap. ABL

 • 16.00 -

  Kursen avslutas.