Välkommen till en e-kurs med fokus på europeisk och nordisk aktiebolagsrätt under ledning av Rolf Skog, adj. professor i bolags- och börsrätt.

För den som idag, exempelvis som jurist eller revisor, arbetar med aktiebolagsrättsliga frågor är det av stor vikt att ha åtminstone grundläggande kunskaper om aktiebolagslagstiftningen i våra nordiska grannländer och de större europeiska länderna liksom att känna till EU:s arbete på bolagsrättens område. Denna halvdagskurs ger dig en översikt över dessa rättsområden. Kursen kan också bidra till en ökad förståelse av olika inslag i den svenska aktiebolagsrätten.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Grunddragen i tysk, fransk och brittisk aktiebolagsrätt.
  • EU:s arbete för att harmonisera medlemsstaterna aktiebolagslagstiftning.
  • EU-domstolen praxis på aktiebolagsrättens område.
  • Grunddragen i dansk, norsk och finsk aktiebolagslagstiftning.

Syfte med utbildningen:

Kursen ska ge dig en översikt över europeisk, inklusive nordisk, aktiebolagsrätt samt över EU:s arbete på bolagsrättens område.

Kursinnehåll och upplägg:

  • Tysk, fransk och brittisk aktiebolagsrätt.
  • EU:s aktiebolagsrättsliga arbete.
  • Nordisk aktiebolagsrätt.

Målgrupp:

Advokater och biträdande jurister som arbetar med bolagsrätt, revisorer.

Längd:

E-kursen är 2,5 h lång uppdelad på tre pass.

E-kursen spelades in våren 2021.