EU har pekat ut klimatförändringarna och miljöförstöringen som ett hot mot EU:s och världens fortsatta existens. Omställningen till en klimatneutral och cirkulär ekonomi går hand i hand med arbetet med att uppnå en hållbar utveckling i enlighet med Agenda 2030. Hållbarhetsfrågor har härigenom blivit centrala för EU-samarbetet och ett omfattande och komplext regelverk som kommer att påverka hela marknaden håller på att ta form på hållbarhetsområdet.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,48 av 5,0 ⭐


I mars 2018 meddelade EU-kommissionen sin handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt, med tre huvudsakliga syften: att styra kapitalflöden i riktning mot en mer hållbar ekonomi, att göra hållbarhet till en faktor vid riskhantering samt att uppmuntra öppenhet, insyn och långsiktighet. Genom den europeiska gröna given som meddelades i december 2019 ska EU ställa om till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi där det inte finns några nettoutsläpp av växthusgaser år 2050, den ekonomiska tillväxten har frikopplats från resursförbrukningen och inga människor eller platser lämnas utanför.

Dessa och andra initiativ inom EU har lett till ett intensivt lagstiftningsarbete, där en del regelverk redan har börjat gälla och andra fortfarande är på initiativstadiet eller förhandlas mellan EU:s institutioner. Under den här kursen ger vi en överblick över regelutvecklingen på området och gör nedslag i centrala regelverk.

I denna halvdagskurs kommer vi bl.a. att titta närmare på EU:s taxonomiförordning, det centrala klassifikationssystemet för vad som anses vara en miljömässigt hållbar verksamhet: hur det är uppbyggt och vilka krav och möjligheter det medför för olika aktörer. Vidare ges en introduktion till disclosureförordningen (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) och de krav som ställs på finansmarknadsaktörer gällande bl.a. informationsgivning. De nya regler som nyligen börjat gälla för finansmarknadsaktörer enligt delegerade förordningar till taxonomi- och disclosureförordningen berörs också särskilt.

Som ett led i att säkerställa att finansmarknadsaktörer och andra intressenter får tillgång till den information som de behöver bl.a. för att uppfylla egna krav och kunna fatta välgrundade beslut har ett nytt direktiv om hållbarhetsrapportering (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD) nyligen antagits. När dessa regler träder i kraft kommer berörda aktörer behöva rapportera om relevanta hållbarhetsaspekter enligt en omfattande ny europeisk standard (European Sustainability Reporting Standard, ESRS). Detta kommer att ställa stora administrativa krav på de rapporterande företagen och medföra en stor transparens vad gäller såväl hur företagens verksamheter påverkar som påverkas av hållbarhetsfrågor.

Ett nytt direktiv om hållbarhets-due diligence (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD) har också föreslagits, vilket kommer att ställa långtgående krav på de företag som träffas vad gäller att identifiera, hantera och rapportera om potentiell och faktisk negativ inverkan på människor och miljö. Förslaget är omdiskuterat och under våren 2023 föremål för förhandling mellan EU-kommissionen, rådet och Europaparlamentet. Vid kursen ges en översikt över vad förslaget innebär, status på lagstiftningsprocessen samt tips på hur företag kan förbereda sig inom kommande krav genom att inrätta due diligence-processer i linje med de internationella standarder från FN och OECD som ligger till grund för förslaget.

Avslutningsvis kommer under kursen även att beröras den globala trend med hållbarhetsrelaterade tvister som följt i kölvattnet av de globala hållbarhetsutmaningarna och den ökade förekomsten av s.k. greenwashing. Vi ger en översikt över de olika typer av tvister som förekommer, mot såväl stater som bolag och enskilda bolagsföreträdare och beslutsfattare. Det ges även en introduktion till de regler som gäller för klimat- och miljöpåståenden i marknadsföring, och åtgärder som bör vidtas av företag för att säkerställa att deras kommunikation är i linje med marknadsrättsliga regler.

Som deltagare får du

  • En överblick över regelutvecklingen på ESG-området inom EU
  • Kunskap om vad de centrala regelverken innebär och vilka som träffas
  • Förståelse för hur reglerna för olika aktörer samverkar och vilken påverkan de kan ha indirekt även för andra än de aktörer som direkt omfattas
  • Kunskap om ansvarsfrågor relaterade till området och hur risker kan förebyggas

Syfte/mål med utbildningen:

Syftet med kursen är att ge en översikt över EU:s centrala regelverk på ESG-området och status på den regelutveckling som pågår, samt förståelse för hur reglerna för olika aktörer hänger ihop och indirekt kan påverka även de som inte träffas av dem direkt. Kursen syftar även ge en förståelse för hur regelutvecklingen och den ökade förekomsten av hållbarhetsrelaterade tvister påverkar frågor om ansvar för olika aktörer och dess företrädare.

Målgrupp:

Företagsanställda med ansvar för frågor kring bl.a. hållbarhet, compliance, investeringar, inköp och affärsrelationer. Kursen passar även bolagsjurister, advokater och jurister.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.00
Pass I:
Bakgrund till regelutvecklingen inom EU, med utgångspunkt i EU-kommissionens handlingsplan för hållbara finanser och EU:s Green Deal.
Hur fungerar klassifikationssystemet för vad som anses vara en miljömässigt hållbar verksamhet i EU:s taxonomiförordning, och vilka krav och möjligheter medför det för olika aktörer?

10.00 – 10.10
Paus

10.10 – 11.00
Pass II:
Vad innebär Disclosureförordningen (SFDR) och hur ska finansmarknadsaktörer agera för att säkerställa efterlevnad av de nya regler som börjat gälla?
Hur är det tänkt att de nya reglerna kring hållbarhetsredovisning ska brygga informationsgapet från de bolag som utgör investeringsobjekt?
När börjar kraven på att rapportera enligt CSRD och den nya europeiska standarden ESRS gälla för olika aktörer, och vad omfattar rapporteringskraven?

11.10 – 12.00
Pass III:
Vad kan vi förvänta oss av kommande regler kring hållbarhets-due diligence enligt förslaget till Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)?
Hur kan företag förbereda sig på skärpta krav och förväntningar med hjälp av befintliga frivilliga standarder från FN och OECD avseende ansvarsfullt företagande?
Hur påverkar den regulatoriska utvecklingen på hållbarhetsområdet företagens och dess företrädares ansvar?
En genomgång av globala trender inom hållbarhetsrelaterade tvister, med särskilt fokus på vad som gäller för att undvika att anklagas för greenwashing

12.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

4.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället som livesändes den 23 oktober 2023 spelades in och finns tillgänglig t.o.m. 31 december 2023.

FÖRELÄSARE

presentation-board 0
 Image of
Elsa Arbrandt
Advokat och delägare
Läs mer
presentation-board 0
 Image of
Sara Magnéli
Advokat
Läs mer