En e-kurs om gåvorättsliga frågor ledd av advokaten och föreläsaren Örjan Teleman.

Den juridiska utbildningen vid våra universitet och högskolor ägnar mycket liten tid åt gåvorätten. Vidareutbildning efter examen är därför angelägen. En gåva sägs ofta vara en ensidig rättshandling men är i grunden tvåsidig. Både givare och mottagare har rättigheter och skyldigheter.

Heltäckande lag om gåvorätten saknas. Dock finns en rad stadganden om gåvor i olika hänseenden såsom i 1936 års s.k. gåvolag (som väsentligen avser att regler om utfästelser om gåvor), äktenskapsbalken, ärvdabalken, utsökningsbalken, jordabalken och inkomstskattelagen. Kursen ger en nyttig inblick i en gåvas karaktär och verkningar obligationsrättsligt och sakrättsligt.


Denna e-kurs har fått snittbetyget 4,19 av 5,0 ⭐


Som deltagare får du kunskap om

  • Föreskrifter vid gåva och dess räckvidd.
  • Reabeskattning vid gåva.
  • Parternas skyldigheter gentemot varandra.
  • Förmånstagarförordnande kontra laglottskränkande gåva.
  • Bevisbörderegler vid tvist om gåva.
  • Jämkning av gåva.

Agenda och upplägg

  • Definition av gåva.
  • Hur behandlar en bodelningsförrättare eller skiftesman en tvist om lån eller gåva.
  • Äktenskapsbalkens formregler om gåvor, vederlagsregler vid gåva och redovisning kontra gåvor.
  • Andra lagstadganden om gåva inom civilrätten (avtalslagen, jordabalken, ärvdabalken) samt skatterätten och försäkringrätten.

Målgrupp

Domare, advokater och biträdande jurister, som arbetar med ekonomisk familjerätt, jurister inom samma område vid juridiska byråer och banker.

Syfte med utbildningen

Syftet med kursen är att deltagarna ska ges en inträngande översikt över gåvorätten och dess samband med andra rättsområden.

Nivå

Jur.kand. eller motsvarande examen samt gärna ett par års arbetserfarenhet.

Övrigt

Seminarieledarens gedigna bakgrund borgar för en nyttig och lustfylld genomgång av viktiga gåvorättsliga spörsmål.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

3.990 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

E-kursen spelades in i augusti 2021 och är tre timmar lång. Till e-kursen hör avslutande kontrollfrågor.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Örjan Teleman
Advokat, författare
Läs mer