Våra städer blir allt tätare vilket innebär att det oftare blir konkurrerande markanvändning. En lösning vid planläggning är planbestämmelser som möjliggör samutnyttjande av markområden.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,79 av 5,0 ⭐


Exempelvis innebär förläggning av byggrätt i användningsgräns, vilket möjliggör ett tätt stadsrum, att bestämmelser behöver utformas för hantering av enskilda och allmänna ledningar på kvartersmark respektive allmän plats. Under förmiddagen fokuserar vi på konkurrerande och samutnyttjande av markområde i samband med planläggning, plangenomförande och bygglovsprövning. Vi berör även den relativt nya lagstiftningen (det så kallade grävdirektivet) som berör rätt att ta i anspråk och samutnyttja ledningsrättshavares befintlig infrastruktur bestående av kanalisation, tranformastationer och mobilmaster mm.

Andra delen av kursen fokuserar vi på konkurrerande markrättigheter. Det sker allt oftare att ledningar upplåtna på olika sätt konkurrerar med varandra både inom och utanför detaljplan. Vilken rättighet har exempelvis företräde fram andra?  Passet inleds med en kort historisk tillbaka blick samt en introduktion i ledningsrätt. Därefter går vi igenom de befogenheter och skyldigheter som följer eller kan följa med ett ledningsrättsbeslut samt en genomgång av åtaganden som inte går att reglera med ledningsrätt. En jämförelse för att belysa skillnaden av ledningsrätt och servitut görs också. I fördjupningen av konkurrerande rättigheter utgår vi från rättsfall och tre typsituationer med olika problembild. Efter diskussion presenterar vi förslag på lösning på respektive fall.

Vi går igenom möjligheterna till att omvandla servitut till ledningsrätt med ett enklare förfarande än vid en normal ledningsrättsförrättning. Därefter djupdyker vi i ett rättsfall för att belysa när hinder vid utnyttjande av servitut kan behöva accepteras när servitutsrättigheten konkurrerar med annan markanvändning. Avslutningsvis går vi igenom ett antal nyare rättsfall från mark och miljödomstolen som berör ledningsrätt på byggnad.

Som deltagare får du kunskap om:

Konkurrerande och samutnyttjad markanvändning

 • Planbestämmelser
  • Dubbel användning (x/z-område, u-område)
  • Dubbellagring allmänplats/kvartersmark (3D-bestämmelser)
  • Enskilda ledningar på allmän plats
  • ”flexibla” E-områden och inlösningsskyldighet
 • Plangenomförande
 • Bygglov
  • Påverkan av befintliga servitut och ledningsrätter vid bygglovsprövning
 • Grävdirektivet

Konkurrerande rättigheter

 • Vad ledningsrätt är samt vilka åtagande och skyldigheter som följer av ett ledningsrättsbeslut
 • Skillnad på ledningsrätt och servitut
 • Konkurrerande rättigheter
  • Vad det innebär när olika rättigheter konkurrerar om samma ytor
  • Juridiken kring konkurrerande rättigheter
  • Vilka rättigheter som har eller kan få företräde framför andra rättigheter.
  • Korsningsavtal
 • Omvandling av servitut till ledningsrätt
 • När hinder för utnyttjande av servitut måste accepteras vid konkurrerande markanvändning
 • Nya rättsfall om ledningsrätt på byggnad

Målgrupp:

Kursen passar alla som arbetar med exploatering, planhandläggning och med allmänna ledningar så som VA, kraftledningar, fjärrvärme mm. Kursen vänder sig även till ledningshavare, byggaktörer och större markägare samt ombud till dessa. Målgruppen är advokater, fastighetsrättsliga konsulter, markförhandlare, planhandläggare, planingenjörer, mark- och exploateringsingenjörer, byggaktörer, mät och kartingenjörer samt de som arbetar med upplåtelse av rättigheter för allmänna och enskilda ledningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Konkurrerande och samutnyttjade markanvändning

• Planbestämmelser
– Dubbel användning (x/z-område, u-område
– Dubbellagring allmänplats/kvartersmark (3D-bestämmelser)
– Enskilda ledningar på allmän plats
– g-område
– Byggrätt i användningsgräns (servitut/ga)
– ”flexibla” E-områden och inlösenskyldighet
• Plangenomförande
– När kan allmänna ledningar ligga kvar respektive behöver flyttas vid genomförande av
detaljplaner.
– 3D-fastighetsbildning i samband 3D-bestämmelser

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Konkurrerande och samutnyttjade markanvändning
• Bygglov
– Påverkan av befintliga servitut och ledningsrätter vid bygglovsprövning
• Grävdirektivet
– Samlokalisering av elektronisk kommunikation i befintlig infrastruktur
– Följdförrättningar vid utnyttjande av andra ledningsrättshavares infrastruktur

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Konkurrerande rättigheter
• Kort historik om ledningsrätt
• Vad ledningsrätt är samt vilka åtagande och skyldigheter som följer av ett
ledningsrättsbeslut
• Skillnad på ledningsrätt och servitut
• Konkurrerande rättigheter
– Vad det innebär när olika rättigheter konkurrerar om samma ytor
– Juridiken kring konkurrerande rättigheter
– Vilka rättigheter som har eller kan få företräde framför andra rättigheter.
– Korsningsavtal

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Konkurrerande rättigheter
• Omvandling av servitut till ledningsrätt
• När hinder för utnyttjande av servitut måste accepteras vid konkurrerande markanvändning
• Nya rättsfall om ledningsrätt på byggnad

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 28 mars kommer även att livesändas. Efter kursen får du tillgång till en inspelade veriosn i 30 dagar. Du behöver således inte befinna dig i kurslokalen för att vara med på kursen.

FÖRELÄSARE

presentation-board 3
 Image of
Johan Benjaminsson
Mark-, exploatering- och GIS-chef på Lerums kommun
Läs mer
presentation-board 3
 Image of
Svante Nilsson
Civilingenjör
Läs mer