BG Institute presenterar en ny e-kurs under ledning av Fredrik Warnquist, lantmätare och expert inom fastighetsrätt.

Ledningsrätt används för att säkra markåtkomst för allmänna ledningar så som el, VA, mobilmaster och optokablar och är av stor betydelse för samhällsviktig infrastruktur. Kursen innehåller en kärnfull beskrivning av ledningsrättslagen med fokus på de senaste årens rättspraxis berörande ledningsrätt.

På denna e-kurs får du:

 • Ökade kunskaper om hur ledningsrätter bildas
 • Kännedom om aktuell rättspraxis
 • Ledningsrättens möjligheter och begränsningar
 • Kunskaper om hur ledningsrätter ändras och upphävs

Fredrik kommer att behandla:

 • Vilka ledningar som omfattas och avgränsningen mot andra upplåtelser
 • Ledningsrätters fördelar och nackdelar
 • Viktiga handläggningsfrågor i lantmäteriförrättningen
 • Överklagande av Lantmäterimyndighetens beslut till mark- och miljödomstolen
 • Tillåtlighetsprövningen vid bildande av ledningsrätt
 • Ledningsrätter inom detaljplan, kvartersmark respektive allmän plats
 • Ersättning till belastade fastighetsägare
 • Registrering av ledningsrätter
 • Ändring och upphävande av ledningsrätter

Målgrupp:

Denna e-kurs riktar sig till markansvariga i kommuner, byggföretag, fastighetsförvaltare, kraftbolag, personer inom telekombranschen, kreditinstitut, lantmätare samt advokater och jurister med inriktning mot fastighetsrätten.

E-kursen genomfördes som webbinarium den 24 mars 2021 och pågår i 90 minuter.