Arbetstagares lojalitetsplikt är ett fundament i anställningsförhållandet. Genom att känna till lojalitetspliktens gränser kan arbetsgivare utöva en mer effektiv styrning av sin organisation.

Målet med kursen är att kursdeltagarna ska få en förståelse för lojalitetsplikten och vilka rättigheter och skyldigheter den ger arbetsgivare respektive arbetstagare.

Under kursen diskuterar vi även i vad mån arbetsgivare kan sägas ha någon lojalitetsplikt gentemot arbetstagare och vad som i så fall ingår i arbetsgivarens ”lojalitetsplikt”.

Kursen innehåller en genomgång av lojalitetspliktens olika delar, hur lojalitetsplikten förändras innan, under och efter anställningen och vilka åtgärder arbetsgivare kan vidta vid arbetstagares brott mot lojalitetsplikten. Under kursen diskuteras också hur arbetsgivare kan utöka och styra arbetstagares lojalitetsplikt.

Som deltagare får du kunskap om:

 • Vad får arbetstagare säga om arbetsgivaren utanför arbetsplatsen eller på sociala medier?
 • När börjar och slutar arbetstagares lojalitetsplikt?
 • Ser lojalitetsplikten likadan ut för alla på arbetsplatsen – hur ser chefers lojalitetsplikt ut?
 • Vilka sanktioner kan arbetsgivare vidta vid arbetstagares illojalitet och när kan arbetstagarens illojalitet utgöra grund för uppsägning eller avskedande?
 • När innebär förberedandet av en konkurrerande verksamhet brott mot lojalitetsplikten?
 • Vad kan arbetsgivare göra för att skaffa sig extra skydd mot arbetstagares illojalitet?
 • I vilken utsträckning är arbetsgivaren skyldig att agera lojalt gentemot arbetstagare?
 • Vad ingår i arbetsgivares ”lojalitetsplikt”?

 

Målgrupp:

Kursen vänder sig till advokater och jurister, personer i chefsroll, eller personer med personalansvar eller som annars arbetar med HR-frågor eller arbetsrätt.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I - Introduktion
  Arbetssökandes lojalitetsplikt
  Lojalitetsplikten under anställningen

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Lojalitetsplikten under anställningen (forts.) – arbetsresultat, bisysslor, tystnadsplikt.
  Påföljder vid brott mot lojalitetsplikten under anställningen

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Case-övningar
  Lojalitetsplikten efter anställningen

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Lojalitetsplikten efter anställningen (forts) – företagshemligheter, konkurrerande verksamhet
  Påföljder vid brott mot lojalitetsplikten efter anställningen

  Case-övningar

  Frågor och avslutande reflektioner