Fastighetsreglering och klyvning används ofta vid fastighetsförvärv för att minska stämpelskatten. Begränsningar av dessa möjligheter föreslogs i SOU 2017:27 av den utredning som annars ägnades åt paketering, men hittills har detta inte medfört några förändringar i lagstiftningen. Nu har det kommit ytterligare ett förslag, denna gång från Lantmäteriet.

Förslagen i SOU 2017:27 gick ut på att förvärv genom fastighetsreglering och klyvning skulle beläggas med stämpelskatt, men att skatten för juridiska personer skulle sänkas från 4,25 % till 2 %. Dessutom skulle förrättningskostnaderna få dras från stämpelskatten. Detta har inte genomförts.

Finansdepartementet gav istället Lantmäteriet i uppdrag (Fi 2020/04826) att utreda samma frågor och att se över både stämpelskattelagen och fastighetsbildningslagen.

Lantmäteriet har lämnat sitt förslag den 31 mars 2022. Där föreslås stämpelskatt på jordabalksförvärv som följs av fastighetsbildning, fastighetsregleringsförvärv och klyvningsförvärv. Reglerna föreslås träda i kraft om ett år.

Jordabalksförvärv som följs av fastighetsbildning kommer att hanteras av Inskrivningsmyndigheten på ett liknande sätt som stämpelskatt vid lagfart genom en ändring i stämpelskattelagen. Fastighetsregleringsförvärv och klyvningsförvärv kommer att hanteras med en särskild lag om stämpelskatt i de fallen.

Ingen reduktion för förrättningskostnader föreslås, däremot ett grundavdrag om 1 miljon kr (fysiska personer) eller 350 000 kr (juridiska personer) på avstående fastighetens marknadsvärdeminskning när förvärven sker genom fastighetsreglering eller klyvning. Stämpelskatten föreslås bli densamma som vid lagfarna köp, alltså 4,25 % respektive 1,5 %.

Kursen kommer att redovisa de förslag som lämnas. En särskilt viktig fråga är hur övergångsreglerna kommer att utformas. Kursen kommer också att behandla det som än så länge är gällande rätt.

Med en stämpelskattesats på 4,25 % för juridiska personer är incitamenten stora för att hitta alternativa sätt att genomföra fastighetsöverlåtelser. Fastighetsreglering och klyvning är två olika metoder för att undvika stämpelskatt genom lantmäteriförrättning. Möjligheterna är många men det gäller att undvika risker och fällor. Kombinationen av fastighetsreglering och klyvning ger flexibilitet om man hanterar den rätt.

Som kursdeltagare får du genom de båda föreläsarna lantmätarens och juristens perspektiv vilket är en styrka och nödvändighet för en lyckad fastighetsöverlåtelse genom fastighetsbildning. Förvärv av fastigheter genom fastighetsreglering är ett alternativ till köp som fullbordas med lagfart och metoden har använts länge. Fastighetsreglering kan grunda sig på ett köp eller en överenskommelse. Klyvning är kanske mest känd som en metod att bryta samägandet av fastigheter men har på senare år blivit en viktig del i fastighetstransaktioner.

Som deltagare får du

  • Kunskap om troliga förändringar av stämpelskattereglerna
  • Kunskap om troliga övergångsregler till nya stämpelskatteregler
  • Förmåga att kunna välja mellan lagfart och fastighetsreglering
  • Förmåga att kunna välja mellan köp och överenskommelse
  • Köp och överenskommelser i exploateringsprocessen
  • Ökade kunskaper om klyvning som ett instrument för att överlåta fast egendom
  • Bättre förmåga att upptäcka när fastighetsreglering och klyvning är ett alternativ
  • Ökad förståelse för de risker som kan vara förbundna med fastighetsbildning
  • Kunskaper om inteckningar och avtalsrättigheter vid fastighetsbildning
  • Goda färdigheter i att utforma överenskommelser och köp som ska ligga till grund vid fastighetsreglering och klyvning

Målgrupp

Kursen riktar sig till fastighetsbolag och byggsektor, mark- och exploateringsansvariga inom offentlig sektor, lantmätare och fastighetsmäklare samt jurister, revisorer, redovisnings- och skattekonsulter.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Fastighetsreglering
Köp och överenskommelser

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Klyvning

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
Stämpelskatt
Tidigare förslag till utökad stämpelskatteplikt

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Lantmäteriets förslag och konsekvenser
Övergångsregler

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 8 september kommer även att livesändas. Du behöver således inte befinna dig i Stockholm för att vara med på kursen. Den inspelade versionen kommer att finnas tillgänglig i 30 dagar.

FÖRELÄSARE

presentation-board 3
 Image of
Fredrik Warnquist
Lantmätare
Läs mer
presentation-board 4
 Image of
Ulf Jensen
Gästprofessor/författare
Läs mer