Välkommen till en praktiskt inriktad utbildningsdag som helt ägnas åt frågor om offentlighet och sekretess. Juris dr Lars Bejstam, docent i förvaltningsrätt, presenterar de huvudsaklig bestämmelserna och nyheterna på området.

Kursen behandlar två huvudsakliga områden. Det första av dessa är den svenska offentlighetsprincipen med tonvikt på den grundlagsenliga rätten att ta del av allmänna handlingar. Här redogörs ingående för de kriterier som avgör om en handling är allmän eller inte. Vidare behandlas hur allmänna handlingar ska registreras och frågor om utlämnande av allmänna handlingar. I denna del tas även upp nyare sätt att lagra och förmedla information som eget utrymme (elektroniskt förvar), molntjänster, e-post, sociala medier och sms samt gränsdragningen mellan allmänna handlingar och sådana handlingar som är de anställdas privata, till exempel i så kallade hemkataloger.

Under kursens andra del behandlas reglerna om sekretess utförligt, med tonvikt på offentlighets- och sekretesslagens uppbyggnad för att ge deltagarna en metod för att kunna hantera frågor om utlämnande av sekretessreglerade uppgifter lagen i praktiken. Reglerna om när uppgifter trots sekretess kan lämnas till myndigheter och till enskilda gås igenom.

För båda delar av kursen gäller att rättsreglerna exemplifieras med belysande rättsfall och JO beslut. Deltagarna ges också tillfälle att utbyta egna erfarenheter och problem.

Målgrupp:

Advokater och jurister, registratorer och andra som behöver fördjupad kännedom om detta centrala rättsområde.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset.)

 • 12.45-14.15

  Pass III

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV

 • 16.00-

  Kursen avslutas.