I denna nya e-kurs behandlas reglerna kring att ompröva (gynnande) beslut i migrationsrätten. Dessa regleras i huvudsak i utlänningslagen, men berör också frågor avseende s.k. särskild utlänningskontroll och även viss annan lagstiftning (t.ex. LVU) som reglerar förutsättningarna för återkalla gynnande beslut i migrationsrätten.

Migrationsrätten berör dels beslut som numera inte kan återkallas (medborgarskap), men också en rad andra beslut, uppehållstillstånd, asyl, statusförklaring som alternativt skyddsbehövande och arbetstillstånd. Återkallelse av sådana tillstånd aktualiserar inte sällan frågor om skydd för grundläggande rättigheter och proportionaliteten i återkallelse av beslut som visat sig vara felaktiga, eller där förutsättningarna för dem upphört. Utgångspunkten för e-kursen är framförallt rättspraxis från MiÖD, EU-domstolen och Europadomstolen.

Som deltagare får du kunskap om:

  • Vilka beslut inom migrationsrätten kan omprövas?
  • Under vilka förutsättningar kan omprövning ske?
  • Vilka tidsgränser finns för omprövning?
  • Vilka krav finns på proportionalitet i omprövningsbeslut?

Målgrupp:

Advokater/biträdande jurister, jurister vid myndigheter, företag och organisationer.

Syfte med utbildningen:

Syftet är att ge jurister vid myndigheter och företrädare för enskilda parter en fördjupad bild av förutsättningarna för omprövning, ändring och återkallelse av migrationsrättsliga beslut. Dessa frågor berör, förvaltningsrättsliga frågor (bl.a. om negativ rättskraft hos gynnande förvaltningsbeslut), grundläggande rättigheter och proportionalitet, och aktualiserar därmed relativt komplicerade avvägningar.

Pass I

Allmänt om omprövning av gynnande förvaltningsbeslut
De särskilda reglerna för omprövning i utlänningslagen.
– Vilka beslut som omfattas
o Permanenta uppehållstillstånd
o Temporära uppehållstillstånd
o Arbetstillstånd
o Asyl
 Status som flykting
 Status som alternativt skyddsbehövande
o Medborgarskap
– Grunder
o Att skyddsbehov upphört
o Att skyddsbehov aldrig funnits
o Att anknytning till Sverige upphört/aldrig funnits
o Skydd för allmän ordning
o Arbetsmarknadsprövning
– Särskilda och synnerliga skäl för återkallelse
– Tidsgränser


Pass II

– Undantag från omprövning
– Grundläggande rättigheter och omprövning av gynnande beslut i migrationsrätten
– Proportionalitet i omprövningsbeslut
– Verkställighetsfrågor

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

1.490 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

E-kursen spelades in i februari 2022 och omfattar 2 timmar och 25 minuter samt avslutas med kontrollfrågor.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 1
 Image of
Carl Lebeck
Jur. dr.
Läs mer