Välkommen till en kurs där föreläsare Agnes Larfeldt Alvén bland annat redogör för hur tillståndsprövningen praktiskt går till.

Livesändning – kurstillfället den 12 november kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Kursen riktar sig till den som arbetar praktiskt med tillstånds- eller anmälningspliktiga miljöfarliga verksamheter. Kursen går igenom grundläggande begrepp, relevanta bestäm­melser för miljöfarliga verksamheter samt specifikt för anmälnings- och tillstånds­plikten samt inblandade aktörer. Kursen redogör för hur tillståndsprövningen praktiskt går till, vilket underlag som krävs samt frågor om tillsyn och kontroll. Redogörelse sker även för relevant praxis.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Miljörättens regelsystem
  - Miljölagstiftningens utformning
  - Beskrivning av lagar och regler och hur dessa förhåller sig till varandra
  - EU-rättens inverkan
  Olika aktörer och deras roller
  - Prövningsmyndigheterna
  - Tillsynsmyndigheter
  - Verksamhetsutövare (hur definieras och tolkas detta begrepp)
  - Andra aktörer såsom fastighetsägare och ideella organisationer (något om talerättsfrågor)

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Tillstånds- och anmälningsprocessen för miljöfarlig verksamhet
  - Vilka verksamheter kräver prövning eller anmälan
  - Övergripande beskrivning av de olika stegen i prövningsprocessen
  - Prövningens avgränsning och samordning

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  forts Tillstånds- och anmälningsprocessen för miljöfarlig verksamhet
  EU-rättsliga bestämmelser av betydelse för tillståndsprövningen
  - MKB-direktivet, IED-direktivet, Avfallsdirektivet
  - Gränsdragning mot vattenverksamhet


 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Underlaget för prövningen
  - Anmälningsprocessen
  - Samrådsprocessen
  - Krav på miljökonsekvensbeskrivningen och annat underlag
  - Innehållet i ansökan
  Kontroll
  – bestämmelser, krav och utformning av kontrollprogram

 • 16.00-

  Kursen avslutas.