Sveriges främsta föreläsare

30 dagar on demand ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Välkommen till vår nya heldagskurs om revisorns plikter och ansvar enligt aktiebolagslagen. Föreläsare är experten Jessica Östberg, docent och universitetslektor med tidigare erfarenhet som advokat.

Revisorn är ett bolagsorgan som utses av bolagsstämman, men som har till ändamål att skydda inte bara aktieägarnas intresse, utan även borgenärers och det allmännas intresse. Revisorns uppgift enligt aktiebolagslagen är att granska årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, den s.k. förvaltningsrevisionen. Uppdraget ställer stora krav på oberoende, professionalitet och lojalitet. Men vilka plikter har egentligen revisorn enligt aktiebolagslagen och vad innebär de närmare? Några av de frågor som behandlas under kursen är: Vad innebär revisorns lojalitetsplikt? När föreligger jäv och vad omfattar tystnadsplikten respektive upplysningsplikten? Bör revisorn delta på årsstämman och i vilken utsträckning är revisorn skyldig att besvara frågor från aktieägarna? Vad gäller i fråga om uttalandet om ansvarsfrihet – när bör ansvarsfrihet avstyrkas? Vad gäller angående anmärkningar enligt 9 kap. 33 § 2 st aktiebolagslagen? Vad innebär agerandeplikten närmare? Under vilka förutsättningar kan revisorn drabbas av skadeståndsansvar, bristtäckningsansvar och medverkansansvar? Och under vilka förutsättningar kan revisorn entledigas/avgå från sitt uppdrag i förtid?

Kursen, som har ett praktiskt anslag, behandlar sammanfattningsvis några av de bestämmelser i aktiebolagslagen och de principer som reglerar revisorns plikter och ansvar. Flera praktikfall diskuteras och senaste praxis behandlas. Fokus ligger inte på frågor rörande själva revisionen, med undantag för att vissa aspekter av förvaltningsrevisionen behandlas. Revisorsinspektionens avgöranden behandlas i viss utsträckning.

Som kursdeltagare får du kunskap om:

  • Vilka plikter revisorn har enligt aktiebolagslagen och allmänna principer
  • Revisorns oberoende inklusive jävsfrågor
  • Revisorns deltagande på bolagsstämman, inklusive upplysningsskyldigheten
  • Uttalandet respektive anmärkningar enligt 9 kap. 33 aktiebolagslagen
  • Det ansvar (skadestånd, bristtäckning m.m.) revisorn kan drabbas av enligt aktiebolagslagen

Målgrupp:
Revisorer, Advokater, Juridiska rådgivare

Syfte:
Syftet är att ge goda kunskaper om revisorns plikter och ansvar enligt aktiebolagslagen.

Nivå/förkunskaper:
Grundläggande kunskaper i bolagsrätt

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs?

BG Institute anordnar företagsanpassade utbildningar. Det innebär att våra föreläsare kommer till er och genomför kursen fysiskt på plats, anpassat till er organisation.

Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

12 Feb 2025

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 12 Mar 2025

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 7
 Image of
Jessica Östberg
Docent och universitetslektor
Läs mer