Sveriges främsta föreläsare

30 dagar on demand ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

På denna halvdagskurs går advokaterna och delägarna Anna Berntorp och Emma Norburg, specialister i aktiemarknadsrätt, företagsförvärv och bolagsrätt, på djupet i aktuella frågor rörande riktade emissioner, Leo-reglerna och närståendefrågor.

I utmanande ekonomiska tider kan bolag behöva anskaffa nytt kapital och hitta sätt att incentivera sina medarbetare eller avyttra tillgångar. Ett sätt att anskaffa kapital är genom riktade emissioner. På senare tid har det kommit nya regler på alla dessa områden. Aktiemarknadens Självregleringskommitté (ASK) utfärdade nyligen ”Regler om riktade kontantemissioner”, vilka ska tillämpas på emissioner i börsnoterade bolag som offentliggörs den 1 september 2023 eller senare. Tidigare infördes en lättnad i de s.k. Leo-reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen, som reglerar riktade emissioner och överlåtelser av bl.a. aktier till vissa närstående, såsom styrelseledamöter och anställda. Sedan 2019 gäller även särskilda regler för transaktioner med närstående i börsnoterade bolag.


Kursdagen avslutas med nätverkande samt mingel och har därför endast 18 fysiska platser.


Under kursdagen går vi igenom vilka beslutsformer som gäller för sådana emissioner samt transaktioner samt hur de kan tillämpas i förhållande till rättsutvecklingen och praxis. Vi går igenom vad som nu gäller beträffande riktade kontantemissioner.

Leo-reglerna
Du får även en genomgång av Leo-reglerna (16 kap. ABL) och hur man beslutar om en riktad nyemission eller överlåtelse enligt Leo-reglerna. Vi fokuserar särskilt på tolkning och tillämpning av det nya undantaget för transaktioner av mindre värde. Vi behandlar även Aktiemarknadens Självregleringskommittés (ASK) ”Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram” samt Aktiemarknadsnämndens praxis.

Närståendetransaktioner
Kursdagens sista pass har fokus på närståendetransaktioner. Vilka personer och transaktioner omfattas av reglerna? Hur tillämpas undantagen?

Mingel och nätverkande

För dig som deltar på plats avslutas dagen med mingel med tilltugg och vin samt nätverkande.
Välkommen!

Som deltagare får du kunskap om:

 • Aktiemarknadens Självregleringskommittés uppdaterade regler om riktade kontantemissioner
 • Tillämpningen av Leo-reglerna och särskilt det nya undantaget för överlåtelser av mindre värde
 • Närståendetransaktioner
 • Aktiemarknadsnämndens praxis på området

Syfte:

Målet är att deltagarna ska få förståelse för hur reglerna kring riktade emissioner och då särskilt emissioner och överlåtelser enligt Leo-reglerna samt närståendereglerna ska tillämpas i börsnoterade bolag.

Målgrupp:

 • Styrelse/Ledning/CFO/IR/Kommunikationsansvariga/Legal på företag som är noterade.
 • Advokater/konsulter, corporate finance, certified advisor och andra som arbetar mot noterade bolag eller i en noterad miljö.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs?

Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

12.30 – 13.00
Inskrivning och kaffe

13.00 – 14.00
Pass I
Introduktion till riktade emissioner

 • Vad är en riktad emission?
 • Hur förhåller sig riktade emissioner till aktiebolagslagens princip om likabehandling av aktieägare?
 • Hur beslutar man om en riktad nyemission enligt aktiebolagslagen?
 • Aktiemarknadens självregleringskommittés (ASK) Regler om riktade kontantemissioner.
 • När är det godtagbart enligt god sed att genomföra riktade emissioner?
 • Vilka villkor får man tillämpa beträffande t.ex. teckningskurs och krets av teckningsberättigade?
 • Vad ska man tänka på utifrån insiderlagstiftningen och vilken information måste tillhandahållas om emissionen?

14.00 – 14.15
Fika

14.15 – 15.05
Pass II
Leo-reglerna

 • Genomgång av Leo-reglerna (16 kap. ABL).
 • Hur beslutar man om en riktad nyemission enligt Leo-reglerna?
 • Aktiemarknadens självregleringskommittés (ASK) Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram och Aktiemarknadsnämndens praxis.
 • Överlåtelser enligt Leo-reglerna och god sed, tillämpning av beloppsundantaget och Aktiemarknadsnämndens praxis.

15.10 – 16.00
Pass III
Närståendetransaktioner

 • Genomgång av närståendereglerna i 16 a kap. ABL och AMN 2019:25.
 • Vilka personer omfattas av reglerna?
 • Vilka transaktioner omfattas?
 • Hur tillämpas undantagen?

16.00 – 16.15
Kursen avslutas.

16.15 – 17.30
För fysiska deltagare ingår avslutande mingel med tilltugg och vin samt nätverkande.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

5.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kursdagen avslutas med mingel med snittar och vin samt nätverkande.

FÖRELÄSARE

presentation-board 0
 Image of
Anna Berntorp
Advokat och delägare
Läs mer
presentation-board 0
 Image of
Emma Norburg
Advokat, delägare och styrelseordförande
Läs mer