Välkommen till en e-kurs med föreläsaren Ulf Jensen. En av BG Institutes mesta föreläsare som har utbildat hundratals personer inom fastighetsbranschen.

Servitut kompletterar fastigheter och kan vara helt nödvändiga för att marken ska kunna användas. Kursen visar bland annat på de grundläggande förutsättningarna för servitut, på riskabla inslag i avtalen och på hur servituten skyddas av rättsordningen. Kursen återger också den senaste rättsutvecklingen på området.

Under e-kursen får du:

 • Kännedom om aktuell rättspraxis
 • Ökade kunskaper om hur servitut bildas, ändras och upphävs
 • Kunskap om hur servitut brukar tolkas
 • Kunskaper om hur servitut ändras och upphävs

Ulf Jensen kommer bland annat att behandla:

 • Servitutets natur och dess användning i upplåtelse genom avtal och beslut i olika sammanhang och enligt flera lagar.
 • Avgränsningen mot andra upplåtelser
 • Servitutets sakrättsrättsliga styrka vid överlåtelse, konkurrens med annan rättighet och fastighetsbildning.
 • De formella kraven på servitutsavtal
 • Servitutets syfte och omfattning.
 • Positiva och negativa servitut
 • Ändamålsenlig markanvändning och stadigvarande betydelse för den härskande fastigheten
 • Stadigvarande nytta samt funktionellt samband mellan fastigheterna
 • Exklusiv besittning
 • Ogiltiga driftsförpliktelser
 • Särskilda villkor för servitut som skapas genom fastighetsbildning
 • Ändring och upphävande av servitut
 • Ogiltighetstalan mot avtalsservitut

Målgrupp:

Detta e-kurs riktar sig till exploateringsansvariga i kommuner, fastighetsförvaltare, lantmätare, fastighetsmäklare, byggföretag, kreditinstitut samt advokater och andra jurister med inriktning mot fastigheter.

E-kursen genomfördes som webbinarium den 23 februari. E-kursens längd är 90 minuter.