På denna kurs behandlas innebörden av rekvisitet skada i följd av trafik mot bakgrund av Högsta domstolens praxis, däribland domstolens tre senaste avgöranden på detta område, från 2016, 2017 och 2019. Kursen hålls av professor Marcus Radetzki, en av BG Institutes mest populära föreläsare.

Trafikförsäkringens ersättningsansvar är till stora delar rent strikt. Till detta kommer att trafikskadeersättning beräknas på skadeståndsrättslig grund, vilket innebär att ersättningen ska motsvara inträffad skada i dess helhet. Den skadelidande som äger rätt till trafikskadeersättning kan mot bakgrund av dessa förhållanden sägas tillhöra en privilegierad grupp – de skadelidandes överklass. Men endast den vars skada uppkommit i följd av trafik med motordrivet fordon äger rätt tillträde till denna grupp.

I rättspraxis har rekvisitet skada i följd av trafik under årens lopp tolkats på ett allt mer extensivt sätt. Gång på gång har Högsta domstolen levererat avgöranden som utsträckt trafikskadelagens tillämpningsområde till att omfatta skador som orsakats av helt andra förhållanden än de som ursprungligen föranledde det stränga trafikskadeansvaret. Föga överraskande har dessa avgöranden mött hård kritik från både företrädare för försäkringsbranschen och oberoende experter på försäkringsrättens område.

Genom två avgöranden från 2016 och 2017 synes denna utveckling emellertid ha nått vägs ände. Avgörandena ger tydligt vid handen att trafikskadeansvaret inte är helt ”gränslöst”. Samtidigt ger 2019 års avgörande vid handen att begreppet skada i följd av trafik alltjämt ska tolkas på ett klart extensivt sätt.

Under utbildningen behandlas innebörden av rekvisitet skada i följd av trafik mot bakgrund av Högsta domstolens praxis – en fråga med mycket stor betydelse för såväl försäkringsbranschen som de skadedrabbade och deras juridiska ombud.

Innehåll i e-kursen

  • Den närmare innebörden av att ett fordon varit i trafik
  • Den närmare innebörden av det krav på faktiskt orsakssamband som uppställs mellan trafik och skada som uppställs för att en skada ska anses ha uppkommit i följd av trafik med ett fordon
  • Den närmare innebörden av det krav på att sagda orsakssamband varit adekvat som uppställs för att en skada ska anses ha uppkommit i följd av trafik med ett fordon

 

 

KURSBESKRIVNING

Målgrupp:

Försäkringsjurister, skadereglerare, advokater, biträdande jurister

E-kursen omfattar 3 utbildningstimmar inklusive kunskapsfrågor.

E-kursen är inspelad hösten 2019.