På denna kurs behandlas innebörden av rekvisitet skada i följd av trafik mot bakgrund av Högsta domstolens praxis. Kursen hålls av professor Marcus Radetzki, en av BG Institutes mest populära föreläsare.

Trafikförsäkringens ersättningsansvar är till stora delar rent strikt. Till detta kommer att trafikskadeersättning beräknas på skadeståndsrättslig grund, vilket innebär att ersättningen ska motsvara inträffad skada i dess helhet. Den skadelidande som äger rätt till trafikskadeersättning kan mot bakgrund av dessa förhållanden sägas tillhöra en privilegierad grupp – de skadelidandes överklass. Men endast den vars skada uppkommit i följd av trafik med motordrivet fordon äger rätt tillträde till denna grupp.


Denna e-kurs har fått snittbetyget 4,8 av 5,0 ⭐


I rättspraxis har rekvisitet skada i följd av trafik under årens lopp tolkats på ett allt mer extensivt sätt. Gång på gång har Högsta domstolen levererat avgöranden som utsträckt trafikskadelagens tillämpningsområde till att omfatta skador som orsakats av helt andra förhållanden än de som ursprungligen föranledde det stränga trafikskadeansvaret. Föga överraskande har dessa avgöranden mött hård kritik från både företrädare för försäkringsbranschen och oberoende experter på försäkringsrättens område.

Genom två avgöranden synes denna utveckling emellertid ha nått vägs ände. Avgörandena ger tydligt vid handen att trafikskadeansvaret inte är helt ”gränslöst”. Samtidigt ger 2019 års avgörande vid handen att begreppet skada i följd av trafik alltjämt ska tolkas på ett klart extensivt sätt.

Under utbildningen behandlas innebörden av rekvisitet skada i följd av trafik mot bakgrund av Högsta domstolens praxis – en fråga med mycket stor betydelse för såväl försäkringsbranschen som de skadedrabbade och deras juridiska ombud.

Bland annat behandlas

  • Den närmare innebörden av att ett fordon varit i trafik
  • Den närmare innebörden av det krav på faktiskt orsakssamband som uppställs mellan trafik och skada som uppställs för att en skada ska anses ha uppkommit i följd av trafik med ett fordon
  • Den närmare innebörden av det krav på att sagda orsakssamband varit adekvat som uppställs för att en skada ska anses ha uppkommit i följd av trafik med ett fordon

Målgrupp

Försäkringsjurister, skadereglerare, advokater och biträdande jurister.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

1.990 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemanget

Läs mer

E-kursen spelades in hösten 2019 och är tre timmar lång inklusive kontrollfrågor.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 4
 Image of
Marcus Radetzki
Professor
Läs mer