Kursen tar ett samlat fastighetsrättsligt grepp på skog. Skogen är, och kommer allt mer att utvecklas till, en plats där skogsägarens vilja av att bruka marken som han önskar möter ett stort antal begränsningar som det allmänna ansvarar för.

Skogsägarens rätt till marken ifrågasätts mer och mer i och med att främst naturintressen gör sig påminda och hindrar att äganderätten kan utnyttjas fullt ut. Ett naturreservat kan många gånger medföra att en död hand läggs på en skogsfastighet som brukats i generationer. Till detta kommer även andra frågeställningar som hindrar eller medför stora utmaningar för den gemene skogsägaren.

Från det allmännas håll kan även frågeställningarna typiskt sätt också vara en utmaning då många skogsägare har väldigt svårt att acceptera de aktuella typerna av inskränkningar som görs. En fråga som därmed uppstår om det finns alternativa sätt att öka andelen skyddad skog utan att för den skull det medför att markägarna anser att det drabbas för mycket. Även i denna del innehåller kursen förslag på sådana lösningar.

Den idag komplicerade situationen i skogen får även mera indirekta konsekvenser i form av ökade priser på olika typer av skogsråvaror då det blir svårare att få ut de mängder med råvara som olika branscher kräver. Ett ökat byggande med trä, vilket är en sak som diskuteras mycket för närvarande, går troligen inte att förena med ett kraftigt utökat skydd av skogen.  Detta är något som kan sägas utgöra en röd tråd för hela kursen och dess innehåll, skogsägarens rättigheter och de inskränkningar eller utmaningar som lagstiftningen uppställer. Kursen innehåller vidare ett stort antal praktiska förslag på hantering av de olika situationer som kan uppkomma.

Exempel på frågor vi besvarar under kursen

 • Kan staten skydda skog och samtidigt värna markägarens rättigheter?
 • Om staten tar mark ifrån en vid bildande av exempelvis naturreservat – hur går man till väga för att få ersättning?
 • Hur stor måste en skogsfastighet vara för att kunna avstyckas?
 • Vem har rätt att använda skogsvägen och hur hanteras vägfrågor i lantmäteriförrättningar?
 • Hur hanteras skog vid exploatering, vilka beslut och tillstånd krävs?

Som deltagare får du kunskap om

 • Skogsbrukets grunder
 • Skogsvårdslagen
 • Fastighetsvärdering och intrångsersättningar
 • Hur skog hanteras i detaljplaner
 • Miljöskydd i skogen – om skyddade områden och dess konsekvenser
 • Begreppet pågående markanvändning samt kopplingen till äganderätten
 • Strandskydd och allemansrätt
 • Fastighetsbildning berörande skog
 • Skogsbilvägar: servitut och gemensamhetsanläggningar
 • Jakt
 • Jordförvärvslagen

Målgrupp

Kursen riktar sig till dem som jobbar inom det fastighetsrättsliga området och som kommer i kontakt med skogliga frågor. Exempelvis jurister, fastighetsmäklare, skogsvärderare m.m. Kursen lämpar sig även för aktörer inom skogsindustrin såsom inköpare av virke och handläggare på skogsvårdande myndigheter såsom Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

Skog
-Skogsbrukets grunder
-Skogsvårdslagen
-Allemansrätt

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

Miljöskydd
-Strandskydd
-Biotoper och artskydd
-Naturreservat och andra skyddade områden

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

Lantmäteriförrättningar
-Avstyckning
-Fastighetsregleringar
-Klyvning
-Gemensamhetsanläggningar

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

Förvärv och exploatering
-Jordförvärvslagen
-Detaljplaner
-Fastighetsvärdering
-Intrångsersättningar

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 18 februari kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 4
 Image of
Fredrik Warnquist
Lantmätare
Läs mer
presentation-board 0
 Image of
Viktor Falkenström
Advokat
Läs mer