Sveriges främsta föreläsare

On demand 30 dagar ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Välkommen till en kurs där fokus ligger på styrelsens uppgifter, plikter och ansvar. Detta ämne är högaktuellt, inte minst med anledning av ett antal uppmärksammade företagsskandaler samt flertalet större processer mot ledande befattningshavare.

Föreläsare på kursen är docent Jessica Östberg, som är styrelseledamot i Stockholm Centre for Commercial Law (SCCL) och avdelningsledare för avdelningen för bolags- och värdepappersrätt vid SCCL. Hon har en bakgrund som advokat med fokus på bolagsrätt och idag forskar och undervisar hon i associationsrätt.

Både aktiebolagslagen och Koden innehåller bestämmelser rörande styrelsens uppgifter och ansvar, men de är inte uttömmande utan kompletteras av främst den associationsrättsliga omsorgs- och lojalitetsplikten. Ett framgångsrikt styrelsearbete förutsätter kännedom om dessa regler.

Under kursen kommer vi gå igenom:

 • Uppgifter och plikter enligt aktiebolagslagen.
 • Vad som gäller när styrelsen ingår avtal eller andra rättshandlingar för bolagets räkning.
 • Viktiga regler rörande styrelsemöten, beslutförhet, majoritetskrav och annan formalia.
 • Hur ofta bör styrelsemöten hållas?
 • Vad bör protokollet innehålla?
 • Måste alla styrelseledamöter vara insatta i den ekonomiska situationen
 • Hur ofta bör den ekonomiska situationen följas upp?
 • Vilket ansvar har ordföranden?
 • Vad innebär omsorgs- respektive lojalitetsplikten?
 • Kan man ha konkurrerande uppdrag och hur länge gäller tystnadsplikten?
 • Har en ledamot rätt att utnyttja en affärsmöjlighet som omfattas av bolagets verksamhetsområde?
 • Vad innebär vinstsyftet i aktiebolagslagen och hur förhåller det sig till hållbarhetsarbetet?
 • Finns det en business judgment rule i svensk rätt och vad innebär den i så fall?
 • Kan man reglera styrelseledamöters plikter i arbetsordningen eller i en policy?
 • Vad gäller ifråga om styrelsens ansvar och plikter när bolaget är insolvent.

Utöver detta diskuteras bestämmelserna om kompetensöverskridande, ansvarsfrågor och rättsföljder översiktligt.

Kursen har ett praktiskt anslag och flera av frågeställningarna illustreras genom typfall och praktiska exempel.

Som kursdeltagare får du en uppdatering och strategiska kunskaper om

 • Innebörden av styrelsens uppgifter och ansvar enligt främst aktiebolagslagen och svensk kod för bolagsstyrning – ”Koden”.
 • Bestämmelser rörande styrelsemöten,
 • Innebörden av styrelseledamöternas plikter, främst omsorgs- och lojalitetsplikten, inklusive övervakningsplikten,
 • Ordförandens roll samt styrelsens behörighet och befogenhet att ingå avtal och andra rättshandlingar.
 • En överblick över sanktionssystemet.

Målgrupp:

Styrelseledamöter, advokater, bolagsjurister och revisorer

Syfte:

Målet med denna utbildning är att ge deltagarna en fördjupad förståelse för bolagsrättens aspekter som rör styrelsens uppgifter, kompetens och ansvar. Efter avslutad kurs kommer deltagarna att ha ökad kompetens inom området och kunna hantera bolagsrättsliga frågor med bättre insikt och säkerhet.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

17 Maj 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 17 Jun 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 8
 Image of
Jessica Östberg
Docent
Läs mer