BG Institute erbjuder

Sveriges främsta föreläsare

Marknadsledande utbildningsaktör

On demand 30 dagar ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Frågan om styrelsens uppgifter, plikter och ansvar har aktualiserats i stor utsträckning under senare år, inte minst i anledning av ett antal uppmärksammade företagsskandaler samt flertalet större processer mot ledande befattningshavare. Såväl aktiebolagslagen som Koden innehåller bestämmelser rörande styrelsens uppgifter och ansvar, men de är inte uttömmande utan kompletteras av främst den associationsrättsliga omsorgs- och lojalitetsplikten. Ett framgångsrikt styrelsearbete förutsätter kännedom om dessa regler.

Kursen belyser vilka uppgifter och plikter styrelsen har enligt aktiebolagslagen, praxis respektive Koden samt vad som gäller när styrelsen ingår avtal eller andra rättshandlingar för bolagets räkning. Viktiga regler rörande styrelsemöten, beslutförhet, majoritetskrav och annan formalia behandlas också. Några av de frågor som behandlas är sålunda: Hur ofta bör styrelsemöten hållas? Vad bör protokollet innehålla? Måste alla styrelseledamöter vara insatta i den ekonomiska situationen och hur ofta bör den följas upp? Vilket ansvar har egentligen ordföranden? Vad innebär omsorgs- respektive lojalitetsplikten? Kan man ha uppdrag i konkurrerande uppdrag och hur länge gäller tystnadsplikten? Har en styrelseledamot rätt att själv utnyttja en affärsmöjlighet som omfattas av bolagets verksamhetsområde? Vad innebär vinstsyftet i aktiebolagslagen och hur förhåller det sig till hållbarhetsarbetet? Andra centrala frågor som belyses är: Finns det en business judgment rule i svensk rätt och vad innebär den i så fall? Kan man reglera styrelseledamöters plikter i arbetsordningen eller i en policy och vad bör man i så fall tänka på? Och vad gäller ifråga om styrelsens ansvar och plikter när bolaget är insolvent eller närmar sig insolvens. Härutöver diskuteras bestämmelserna om kompetensöverskridande, ansvarsfrågor och rättsföljder översiktligt.

Kursen har ett praktiskt anslag och flera av frågeställningarna illustreras genom typfall och praktiska exempel.

Som kursdeltagare får du en uppdatering och strategiska kunskaper om:

Innebörden av styrelsens uppgifter och ansvar enligt främst aktiebolagslagen och svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”), bestämmelser rörande styrelsemöten, innebörden av styrelseledamöternas plikter, främst omsorgs- och lojalitetsplikten, inklusive övervakningsplikten, ordförandens roll samt styrelsens behörighet och befogenhet att ingå avtal och andra rättshandlingar. Vidare ges en överblick över sanktionssystemet.

Målgrupp:

Styrelseledamöter, advokater, bolagsjurister och revisorer

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

17 Maj 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 17 Jun 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 7
 Image of
Jessica Östberg
Docent
Läs mer