Surrogatarrangemang är inte tillåtna i Sverige. Därför åker ett relativt stort antal barnlösa svenskar varje år till länder som tillåter sådana. I denna e-kurs beskrivs vad ett surrogatarrangemang är, vilka som ingår ett avtal om surrogatmoderskap samt hur den rättsliga regleringen ser ut i Sverige och andra länder.

Fokus på första delen av kursen ligger på de två avgöranden från Högsta domstolen avseende erkännande av utländska surrogatarrangemang som kom i juni och december 2019 samt bakomliggande praxis från Europadomstolen om mänskliga rättigheter. Trots att Högsta domstolen i två avgöranden har följt Europadomstolens praxis kvarstår frågetecken.

Under den andra delen av kursen presenteras resultatet av regeringens tillsatta utredning med uppdrag att ta fram en tydlig lagstiftning kring bland annat surrogatarrangemang, som resulterade i betänkandet Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall, SOU 2021:56, som presenterades i juni 2021. Föreläsaren, Michael Hellner, var förordnad som expert i utredningen och han har även skrivit ett särskilt yttrande.

Som kursdeltagare får man, förutom en genomgång av gällande rätt och ännu olösta frågor, kunskap i hur man bättre kan ge råd om möjligheter till erkännande av arrangemanget i Sverige. Vidare får man kunskap om de problem som uppstår för personer som ingått ett avtal med en surrogatmor i ett land där det är tillåtet och möjliga lösningar på dessa.

Första delen av kursen ger dig som deltagare kunskap om

  • HD:s och Europadomstolens senaste praxis om internationella surrogatarrangemang.
  • Den rättsliga regleringen i Sverige och internationellt.
  • Vilka råd som kan ges när ett barn har fötts som resultat av ett surrogatarrangemang.

Andra delen ger vidare kompletterade kunskaper inom

  • HD:s och Europadomstolens praxis
  • Genomgång av betänkandet Nya regler om utländska föräldraskap och adoption i vissa fall, SOU 2021:56, samt remissvaren
  • Förväntat innehåll av den föreslagna nya lagstiftningen om internationella surrogatföräldraskap
  • Kritisk analys av förslaget

Målgrupp

Advokater och jurister med inriktning mot familjerätt samt berörd personal på tex socialnämnd, domstol, svenska utlandsmyndigheter och Skatteverket.

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

1.490 kr (exkl. moms)

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

E-kursen består av två delar, på 90 respektive 60 minuter med kontrollfrågor efter respektive del. Första delen av e-kursen spelades in i början av 2020 och den andra delen i oktober 2021.

Efter ditt köp har du tillgång till e-kursen i tre månader.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Michael Hellner
Professor
Läs mer