Kursen ger deltagaren en fördjupad genomgång av ersättningsregler och värderingsmetoder vid olika former av markåtkomst ur fastighetsägarperspektiv.

Markåtkomst kan ske bland annat som vägrätt, ledningsrätt, servitut, fastighetsreglering, expropriation, gemensamhetsanläggningar, rådighetsinskränkningar (ex naturreservat) mm. Oavsett om markåtkomsten sker tvångsvis eller frivilligt så ska en ersättning bestämmas genom fastighetsvärdering.

I princip all ersättning vid markåtkomst grundar sig på reglerna i expropriationslagens 4 kap, dvs marknadsvärdet. Däremot så ser ersättningsregler och värderingsmetoder olika ut beroende på vilken markåtkomst som är aktuell. Det finns många olika metoder och normer inom området och dessutom skiljer man på skadeståndsfall, vinstfördelningsfall och rådighetsinskränkningar. Ersättningsreglerna ger inte bara grunden för ersättningarna vid den tvångsvisa markåtkomsten utan sätter framförallt ramarna för de frivilliga situationerna.

Vid fastighetsvärdering används tre olika värderingsmetoder för att bestämma marknadsvärdet/marknadsvärdeminskningen. Ortsprismetoden (som är den vanligaste och mest kända), nuvärdesmetoden (förväntad avkastning) och produktionskostnadsmetoden (återanskaffning).

Kursen innehåller teori och diskussion om praktiska fall.

Ersättning vid markåtkomst är en vanlig trätofråga. Samtidigt är ersättningsfrågor ett område som i princip endast lantmätare utbildas inom.

Frågeställningar

 • Vad ger ersättning och vad ger inte ersättning?
 • Hur ska jag agera som fastighetsägare och ombud?
 • När ska en egen värderare anlitas och i så fall i vilket skede i processen?

Målgrupp:

Jurister, advokater, mark-, exploaterings- och planansvariga på kommuner och byggbolag, fastighetsbolag, banker, fastighetsmäklare, skogsbolag, lantmätare m.fl.

Kursprogram

 • 08.30-09.00

  Inskrivning och frukost.

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Grunderna
  - Markåtkomst & rådighetsinskräkningar
  - Ersättningsregler - skadeersättning och vinstfördelning
  - Värdetidpunkt, uppräkning och ränta

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Värderingsmetoder och värderaren
  - Marknadsvärde och avkastningsvärde
  - Ortsprismetoden och normer
  - Fastighetstaxering
  - Fastighetsvärderare

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset.)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Ersättningsregler och värderingssituationer
  - Fastighetsbildningslagen
  - Anläggningslagen
  - Ledningsrättslagen
  - Väglagen

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Praktiska fall
  - Några olika praktiska exempel

 • 16.00-

  Kursen avslutas.