Kursen syftar till att ge kunskap om gällande praxis och insikt i de särskilda frågeställningar som kan uppstå vid anläggningsarrende.

Under kursen behandlas ämnet ur ett praktiskt perspektiv. Vi går igenom definitionen av anläggningsarrende, avgränsningen mot andra avtalsformer, vilka risker ett anläggningsarrende utsätts för under avtalstiden, det indirekta besittningsskyddet och uppsägning.

Föreläsare Nils Larsson är medförfattare i en serie böcker inom ämnet, och kursdokumentationen kommer till stor del bestå av boken Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken (upplaga 5, 2018) med tillhörande praktiska fall.

Syftet är att behandla de särskilda svårigheter som finns med denna arrendeform i ljuset av gällande rättspraxis.

Som kursdeltagare får du kunskap om:

 • Vad som är anläggningsarrende samt hur dessa avtal avgränsas mot andra avtalsformer
 • Vad som är särskilt att tänka på när man skriver ett avtal om anläggningsarrende
 • Hur anläggningsarrendeavtal står sig under avtalstiden då det gäller konkurrens med andra upplåtelser i fastigheten, maxtid, avtalsbrott, fastighetsöverlåtelse och exekutiv försäljning
 • Vad det indirekta besittningsskyddet innebär och hur uppsägningar ska skrivas samt hur besittningsskyddsprocessen ska hanteras

Målgrupp:

Advokater, biträdande jurister och andra som arbetar med frågor om upplåtelser av fastighet eller fastighetstransaktioner.

Kursprogram

 • 08.30 - 09.00

  Frukost och inskrivning

 • 09.00 - 10.00

  Pass I
  Definitionen av anläggningsarrende och avgränsningen mot andra avtalsformer. Avtalsskrivning.

 • 10.15 - 11.45

  Pass II
  Vilka risker utsätts ett anläggningsarrende för under avtalstiden vid:
  • avtalsbrott
  • fastighetsöverlåtelse
  • konkurrens av annan rättighet i fastigheten
  • exekutiv försäljning
  • fastighetsbildning

 • 11.45 - 12.45

  Lunch (ingår)

 • 12.45 - 14.15

  Pass III
  Det indirekta besittningsskyddet för anläggningsarrende. Uppsägning för upphörande vid avtalstidens utgång. Medlingsprocessen inför arrendenämnd och ersättningsprocessen inför domstol.

 • 14.30 - 16.00

  Pass IV
  Forts. Det indirekta besittningsskyddet för anläggningsarrende. Uppsägning till avtalstidens utgång med erbjudande om nytt avtal med ändrade villkor. Medlingsprocessen inför arrendenämnd och ersättningsprocessen inför domstol.

 • 16.00

  Kursen avslutas