För elfte året i rad presenterar vi vår fastighetsrättsliga nyhetsdag. Nyhetsdagen ger dig en omfattande uppdatering av det fastighetsrättsliga området med särskild fokus på de mest aktuella frågorna och senaste praxis.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 6,60 av 7,0 ⭐

För dig som missade kursdagen finns fortfarande möjlighet att ta del av den on demand – hela kursen som inspelad version som du ser när det passar dig.


Under dagen ges en genomgång av gällande, ny lagstiftning samt viktig ny praxis. Kursen är inriktad på praktiska frågeställningar och det finns utrymme för diskussion.

Under dagen behandlas nyheter, lagändringar och praxis gällande:

  • Fastighetsköp och pant
  • Hyra och arrende
  • Byggande och fastighetsbildning
  • Servitut, ledningsrätt, äganderätt mm.

Klicka på ”Visa kursprogram” nedan för att se nyhetsdagens innehåll i detalj.

Föreläsarna Nils Larsson och Ulf Jensen kommer att fokusera på och analysera rättsfall, lagstiftning och praxis som är mest aktuella och intressanta när kurstillfället äger rum.

Målgrupp

Nyhetsdagen riktar sig till både till advokater och jurister med fastighetsrättslig inriktning och till dig som kommer i kontakt med fastighetsrätten i ditt arbete – fastighetsansvariga vid kommuner, ansvariga vid fastighetsbolag och byggbolag, konsultfirmor och entreprenörer, fastighetsmäklare, arkitekter, revisorer med flera.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs? Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I Fastighetsköp och pant

Var ett fastighetsköp från en 84-årig säljare till under en tredjedel av marknadsvärdet giltigt? (HovR)

Kunde en sexbarnsmors fastighet utmätas? (HD)

Hur tydligt ska fordringarna preciseras av den som lämnar in pantbrev inför en exekutiv auktion? (Pt i HD)

Täcker samtycke till försäljning enligt 7 kap 5 § äktenskapsbalken även överlåtelse genom gåva? (Pt i HD)

Ska förköpslagen återinföras? (Direktiv till en SOU)

Ska hyresfastighetsförvärvslagen återinföras? (Direktiv till en SOU)

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II Hyra och arrende

Hyresavtalets ogiltighet enligt avtalslagen och JB:s regler i 12:47 JB om rätt för make och sambo att få förlängning för egen del. (HD)

Kan lokalhyresgäst får ersättning enligt det indirekta besittningsskyddet trots att det inte varit något medlingsförfarande? (HD)

Fråga om hinder och men i nyttjanderätten föreligger när slutbesked enligt PBL inte har meddelats men hyresvärden har meddelat att lägenheten är inflyttningsklar. (HD)

Fråga om hyresgästens ansvar för skada på lägenheten och om asylsökande var inneboende eller andrahandshyresgäst. (HD)

Fråga om hur tydligt en lokalhyresgäst som säger upp och begär ändrade villkor måste ange den ändring i villkoren som han önskar. (HD)

Fråga om tillämpningen av JB 7:31 på hyreskontrakt. (PT HD)

Fråga om JB 12 kap. 31 § femte stycket jordabalken inte utgör en uttömmande reglering av en hyresvärds rätt till ersättning av ett konkursbo för nyttjande av ett hyresobjekt. (HovR)

Fråga om uppställning av så kallade villavagnar på arrendetomter har varit att likställa med att uppföra eller bibehålla bostadshus i den mening som avses i 10 kap. 1 § jordabalken. (HovR)

Fråga om nyttjanderätt att ha och använda brygga. (HovR)

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III Byggande och fastighetsbildning

Ska bygglov ges för ombyggnad som berör grannens hus? (HD)

Kan en markägare som inte är part, men som berörs av att en detaljplan upphävs klaga över beslutet? (HD)

Kräver installation av laddmoduler i garage där elcentraler sköts av en samfällighetsförening ett nytt anläggningsbeslut? (MÖD)

I vilka fall kommer även den som inte lämnat synpunkter under granskningstiden att kunna överklaga en detaljplan? (Proposition)

Skulle byggsanktionsavgiften beräknas per stuga eller för den samlade byggarean när tio stugor uppfördes utan startbesked? (MÖD)

Hur beräknas avdraget på bygglovskostnaden när byggnadsnämndens beslut dröjer? (MÖD)

När går det inte att få bygglov på jordbruksmark? (MÖD)

Hindras bygglov av att vägen till huset måste dras på jordbruksmark? (MÖD)

Hur ska 9 kap 32 a § PBL tolkas när bygglov söks för en privat förskola och den gamla planen endast tillåter allmän användning, utan precisering? (MÖD)

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV Servitut, ledningsrätt, äganderätt mm

Fråga om servitut för tvätt, bad och båtlänning ger någon rätt att mer allmänt färdas med fordon längs den berörda strandremsan. (HovR)

Fråga om skyldighet att delta i gemensamhetsanläggning avseende väg. (MÖD)

Fråga om ersättning på grund av nekat tillstånd att avverka fjällnära skog. (MÖD)

Kan ledningsrätt medges om när invändning framförts att området där anläggningen finns ska användas för stadsutveckling? (MÖD)

Ersättning för ledningsrättsupplåtelse gällande befintliga fjärrvärmeledningar. (MÖD)

Kan ett icke inskrivet nyttjanderättsavtal ingånget med tidigare ägare av fastigheten innebära att ledningsägaren ska anses redan ha en motsvarande rätt som den yrkade ledningsrätten? (MÖD)

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 10 november och 8 december kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Nils Larsson
Advokat
Läs mer
presentation-board 5
 Image of
Ulf Jensen
Gästprofessor/författare
Läs mer