Kursen tar upp ett stort antal aspekter av det rättsliga skyddet för företagshemligheter. Med hjälp av handfasta exempel från rättspraxis går föreläsaren igenom frågor om skyddet för företagshemligheter, immaterialrättens räckvidd samt sekretess- och konkurrensklausuler.

Livesändning – kurstillfället den 28 september kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Företagshemligheter såsom exempelvis affärsplaner, produktionsmetoder och kundinformation representerar stora värden hos innehavaren. Användningen av dessa företagshemligheter är ofta en förutsättning för den nuvarande innehavarens fortsatta konkurrenskraft. Därför har det sedan lång tid tillbaka funnits lagstiftning som i större eller mindre utsträckning skyddat innehavare mot illojala användning av företagshemligheter och know-how.

Under kursen kommer ett stort antal aspekter av det rättsliga skyddet för företagshemligheter tas upp. Dessutom kommer frågor om sekretess- och konkurrensklausuler att gås igenom med hjälp av handfasta exempel.

Som deltagare får du kunskap om: 

 • Lojalitetsplikten i anställnings- och affärsförhållanden
 • Företagshemlighetsskyddet i anställning och affärsförhållanden
 • Det immateriella rättigheternas betydelse för skyddet mot illojal konkurrens
 • Sekretess- och konkurrensklausulers utformning och funktion

Målgrupp:

Advokater, jurister, bolagsjurister och andra rådgivare för juridiken kring företagshemligheter.

Kursprogram

 • 08:30-09:00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  • Lojalitetsplikten i avtalsförhållanden
  - Vad innebär lojalitetsplikten i anställningsförhållandet?
  - Skyldigheten att iaktta sekretess
  - Pågående eller förberedelser till konkurrens
  - Praktiska förberedelser för eget företag
  - Sanktioner vid brott mot lojalitetsplikten

 • 10.30-11.45

  Pass II
  • Företagshemlighetsskyddet i Sverige
  - När blir lagen om företagshemligheter tillämplig?
  - Vilken information skyddas som en företagshemlighet?
  - Obehöriga och behöriga angrepp
  - När inträder straffansvar (företagsspioneri och olovlig befattning av företagshemlighet)? Straffstadganden utanför lagen om företagshemligheter – dataintrång, trolöshet mot huvudman m.m.
  - Exempel på typsituationer
  - Enbart innehav eller kopiering
  - Systematiskt bortförande av företagshemligheter
  - Förstörelse/radering av företagshemligheter
  - Utnyttjande av företagshemligheter: Röjande av företagshemligheter, kommersiell användning
  - Bevissäkring och skadestånd – om åtgärder vid angrepp
  - Hur ser förhållandet mellan lagen om företagshemligheter och lojalitetsplikten ut?
  - Förhållandet till immaterialrätten - hur påverkas det immateriella rättsskyddet av att informationen utgör en företagshemlighet och hur påverkas bedömningen av samtidiga angrepp och intrång?
  - Skillnaderna i skydd mellan å ena sidan privata aktörer och å andra sidan offentliga aktörer som agerar under offentlighetsprincipen

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset).

 • 12.45-14.15

  Pass III
  • Sekretessklausuler
  - Förhållandet till lag – vad kan man avtala om i ett sekretessavtal?
  - Förhållandet till offentlighet och sekretess – vad kan man avtala om? Underförstådd sekretess
  - Hur förstärker och kompletterar man det rättsliga skyddet som följer av lag?
  - Hur ser ett typiskt sekretessavtal ut och hur granskar man ett avtal?
  - Vilka frågor bör besvaras i ett sekretessavtal?
  - Vilka regleringar bör finnas med i ett sekretessavtal?
  - Genomgång av praktiska exempel på sekretessavtal
  - Checklistor – vad bör återfinnas i ett sekretessavtal och vilka frågor bör man ställa?

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  • Konkurrensbegränsande avtal
  - Hur ser konkurrensklausuler i anställningsavtal ut och vilka intressen skyddas av dem?

  • 38 § avtalslagen och 2015-års kollektivavtal om konkurrensklausuler
  - Vad händer om konkurrensklausulen är oskäligt långtgående – jämkning eller fullständig ogiltighet?
  - Värvnings-och kundskyddsklausuler
  - Sanktioner vid brott mot konkurrensklausuler

 • 16.00-

  Kursen avslutas.