Kursen tar upp ett stort antal aspekter av det rättsliga skyddet för företagshemligheter. Med hjälp av handfasta exempel från rättspraxis går föreläsaren igenom frågor om skyddet för företagshemligheter, immaterialrättens räckvidd samt sekretess- och konkurrensklausuler.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,70 av 5,0 ⭐


Företagshemligheter såsom exempelvis affärsplaner, produktionsmetoder och kundinformation representerar stora värden hos innehavaren. Användningen av dessa företagshemligheter är ofta en förutsättning för den nuvarande innehavarens fortsatta konkurrenskraft. Därför har det sedan lång tid tillbaka funnits lagstiftning som i större eller mindre utsträckning skyddat innehavare mot illojala användning av företagshemligheter och know-how.


Till dig som är patentombud: denna kurs är godkänd enligt Patenombudsnämnden och ger 5,5 timmar utbildningstimmar.


Under kursen kommer ett stort antal aspekter av det rättsliga skyddet för företagshemligheter tas upp. Dessutom kommer frågor om sekretess- och konkurrensklausuler att gås igenom med hjälp av handfasta exempel.

Som deltagare får du kunskap om

  • Lojalitetsplikten i anställnings- och affärsförhållanden
  • Företagshemlighetsskyddet i anställning och affärsförhållanden
  • Det immateriella rättigheternas betydelse för skyddet mot illojal konkurrens
  • Sekretess- och konkurrensklausulers utformning och funktion

Klicka på ”Visa kursprogram” nedan för att se kursens innehåll i detalj.

Målgrupp

Advokater, jurister, bolagsjurister, HR och andra rådgivare för juridiken kring företagshemligheter.

Kursmaterial

Specifikt för kursen framtagen digital kursdokumentation ingår i kursavgiften. Du behöver även boken Sekretessavtal : – och det rättsliga skyddet för företagshemligheter , som inte ingår i kursavgiften. Denna kan beställas på Adlibris.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
• Lojalitetsplikten i avtalsförhållanden
– Vad innebär lojalitetsplikten i anställningsförhållandet?
– Skyldigheten att iaktta sekretess
– Pågående eller förberedelser till konkurrens
– Praktiska förberedelser för eget företag
– Sanktioner vid brott mot lojalitetsplikten

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
• Företagshemlighetsskyddet i Sverige
– När blir lagen om företagshemligheter tillämplig?
– Vilken information skyddas som en företagshemlighet?
– Obehöriga och behöriga angrepp
– När inträder straffansvar (företagsspioneri och olovlig befattning av företagshemlighet)? Straffstadganden utanför lagen om företagshemligheter – dataintrång, trolöshet mot huvudman m.m.
– Exempel på typsituationer
– Enbart innehav eller kopiering
– Systematiskt bortförande av företagshemligheter
– Förstörelse/radering av företagshemligheter
– Utnyttjande av företagshemligheter: Röjande av företagshemligheter, kommersiell användning
– Bevissäkring och skadestånd – om åtgärder vid angrepp
– Hur ser förhållandet mellan lagen om företagshemligheter och lojalitetsplikten ut?
– Förhållandet till immaterialrätten – hur påverkas det immateriella rättsskyddet av att informationen utgör en företagshemlighet och hur påverkas bedömningen av samtidiga angrepp och intrång?
– Skillnaderna i skydd mellan å ena sidan privata aktörer och å andra sidan offentliga aktörer som agerar under offentlighetsprincipen

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
• Sekretessklausuler
– Förhållandet till lag – vad kan man avtala om i ett sekretessavtal?
– Förhållandet till offentlighet och sekretess – vad kan man avtala om? Underförstådd sekretess
– Hur förstärker och kompletterar man det rättsliga skyddet som följer av lag?
– Hur ser ett typiskt sekretessavtal ut och hur granskar man ett avtal?
– Vilka frågor bör besvaras i ett sekretessavtal?
– Vilka regleringar bör finnas med i ett sekretessavtal?
– Genomgång av praktiska exempel på sekretessavtal
– Checklistor – vad bör återfinnas i ett sekretessavtal och vilka frågor bör man ställa?

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV

• Konkurrensbegränsande avtal
– Hur ser konkurrensklausuler i anställningsavtal ut och vilka intressen skyddas av dem?

• 38 § avtalslagen och 2015-års kollektivavtal om konkurrensklausuler
– Vad händer om konkurrensklausulen är oskäligt långtgående – jämkning eller fullständig ogiltighet?
– Värvnings-och kundskyddsklausuler
– Sanktioner vid brott mot konkurrensklausuler

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

01 Dec 2023

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 01 Jan 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetenspaket

Läs mer

Kurstillfället den 1 december kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Daniel Berger
Läs mer
presentation-board 2
 Image of
Magnus Tonell
Advokat
Läs mer